bla

17. prosince 2012 v 7:03 | ble |  Diář
Územní finanční orgány jsou správní úřady:
- Vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu vykonávají kontrolu
dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám
pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu
- Z pověření Ministerstva financí poskytují podle zvláštního právního předpisu mezinárodní
pomoc při správě daní a při vymahání některých fin.pohledávek
- Převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky
podle živnostenského zákona
- Vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li
k jejich správě věcně příslušné jiné orgány
Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady, finanční ředitelství a generální
finanční ředitelství
Místní příslušnost
- nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních
orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území ČR a u fyzické osoby místem jejího trvalého
pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území ČR
- Nemá-li FO místo trvalého pobytu na území ČR, je místně příslužný územní finanční orgán,
v obvodu jehož územní působnosti se FO převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého
pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území ČR
Finanční úřady
- Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č.1 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční úřad a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel
finančního ředitelství
Finanční ředitelství
- Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č.3 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody
jím řízených finančních úřadů
- Je účetníé jednotkou. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí
- Řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel generálního
finančního ředitelství
- Může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých
úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu fin.kontroly a v rámci řízení o přestupcích, jiný než
místně příslušný fin.úřad
- Nadřízeným orgánem fin.ředitelství je generální fin.ředitelství
Majetková daně
. Většina obyvatel přeměňuje své příjmy na majetek
. Maj. daně postihují hlavně nemovitosti (pozemky a stavby), motorová vozidla a další majetek
. Typy: a) pravidelné majetkové daně (daň z nemovitosti)
b) jednorázové zdanění (daň dědická, daň darovací, z převodu nemovitosti)
c) speciální (daň silniční - použití vozidla k podnikatelské činnosti)
3
. Doplňkové zdanění osob přímou daní
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí (trojdaň)
. S těmito daněmi jsme se v minulosti nesetkávali, i když v době totality až daňové reformy
k 1.1.1993 tyto daně nahrazoaly notářské poplatky
. Daň dědická a darovací mají speciální skupiny (osoby v 1a 2 skupině neplatí daně)
a) I. skupina - příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti a vnuci) a manželé
b) II. Skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
manželé děti (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů, osoby,
které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před
převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domáctnosti
c) III. Skupina - ostatní FO a PO
. Daň dědická
- Poplatník - dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze zákona, ze závěti nebo z obou
těchto právních důvodů
- Předmět daně - nemovité věci, byty a nebytové prostory, věci movité, cenné papíry,
peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetkové práva a jiné majet. hodnoty
. Daň darovací
- Poplatník - nabyvatel, při darování do ciziny dárce; oprávněný z věcného břemene
- Předmětem daně - nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch
- bezúplatné zřízení věcného břemene
. Daň dědická a darovací
- sazba daně 1% až 40%
- u daně dědické se výsledná částka násobí koeficientem 0,5
- daňové přiznání - do 30 dnů od rozhodného data
- splatnost daně - do 30 dnů od doručení platebního výměru
. Daň z převodu nemovitosti
- poplatník - převodce (ten kdo prodává), nabyvatel (u insolvence), převodce a nabyvatel (u
výměny nemovitosti
- předmětem daně - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti
- sazba daně - 3%
- daňové přiznání - nejpozději do třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad do katastru nemovitostí (atd.)
- splatnost daně - v termínu podání daňového přiznání
2. přednáška
Daň z nemovitosti (2 daně)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna daného roku, podává se jenom jednou pokud nestane
žádná změna (prodej, začnu podnikat v ní, přikoupení časti)
- splatnost daně - do 31. května daného roku, pokud je daňová povinnost nad 5000 Kč dvě stejné
splátky (specifické pro ČR) (31.5 a 30.11), u poplatníků provozující zemědělskou výrobu nebo chov
ryb - dvě stejné splátky (31.8, 30.11)
. Daň z pozemků
- předmětem daně jsou pozemky ČR vedené v katastru nemovitosti
- poplatníkem a) vlastník pozemku (většinou)
b) organizační složka státu nebo PO, která má právo trvalého užívání
(vlastníkem je stát)
c) nájemce - ve speciálních případech
d) uživatel - pokud vlastník pozemků není znám
e) více subjektů - platí daň společně a nerozdílně
4
. Daň ze staveb
- předmětem daně jsou a) stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,
b) byty včetně podílů na společných prostorech, c) nebytové prostory včetně podílů na
společných prostorech
- poplatníci daně jsou: a) vlastník stavby, bytů či nebytového prostoru (95%), b) nájemci a
další subjekty (za speciálních podmínek), c) má-li více subjektů vlastnické právo platí daň
společně a nerozdílně
Daň silniční
- předmět daně: silniční motorová vozidla a jejích přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR,
jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé
souvislosti s podnikáním
- poplatníkem daně: (PO, FO) a) provozovatel vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel zapsaný
v technickém průkazu, b) uživatel vozidla, c) zaměstnavatel (pokud vyšle zaměstnance na pracovní
cestu soukromým vozidlem)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku
- splatnost daně v termínu podání daňového přiznání - v průběhu roku se platí čtvrtletní zálohy do 15
dne následujícího měsíce v čtvrtletí (za 1.čtvrtletí do 15.4.2012, 2.čtvrtletí do 15.7.2012, 3.čtvrtletí do
15.10.2012, 4.čtvrtletí do 15.12.2012)
Už né majetkové daně
Daň z příjmu FO
- osobní důchodová daň - jednou z nejvýznamnější daní
- poplatník vidí výši své daně - výplatní pásky (záloha na daň z příjmů), daňové přiznání
- zdanitelné příjmy: peněžní, nepeněžní(použití služebního vozu k soukromým učelům, zaměstnanec
si koupí v podnikové prodejně s výhodou), dosažené směnou
- rezident - FO, které mají na území ČR bydliště nebo které se v ČR obvykle zdržují (183 dnů), zdaňují
příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí
- nerezidenti - ostatní FO zdaňují v ČR pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR
- termín podání daňového přiznání:
- 1.dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku
(případně 1.10)
- daň je splatná v termínu podání DP (FO podnikající mohou mít povinnost platit zálohy)
Předmět daně:
a) příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6)
- zaměstnanec (poplatník), zaměstnavatel (plátce)
- příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru nebo obdobného poměru
- poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce!!!!!
- příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a
komanditních společností
- odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO, likvidátoři
b) příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti (§ 7)
- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
- příjmy ze živnosti
- příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů
- podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditních
společností
- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a
autorských práv
5
- příjmy z výkonu nezávislého povolání (umělci, sportovci)
- příjmy znalce, tlumočníka a zprostředkovatelé dle zvláštních předpisů
- příjmy z činnosti insolventního správce atd.
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
- podíly na zisku a jiné výnosy z držby CP, úroky a jiné výnosy z vkladů
d) příjmy z pronájmu (§ 9)
- příjmy z pronájmů nemovitostí nebo bytů
- příjmy z pronájmu movitých věcí (soukromé movité či nemovité věci)
e) ostatní příjmy
- dochází ke zvýšení majetku (prodej nemovitého a movitého majetku, příležitostný pronájem
movitého majetku, prodej zemědělských přebytku atd.
- všechny příjmy které nejsou osvobozené a nepatří do §6-§9
Termín podání daňového přiznání:
1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1. července následujícího roku (případně do
1.10.
- daň je splatná v termínu podání DP
3. přednáška
Daň z příjmu právnických osob
- 1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku (případně do
1.10.)
- daň je splatná v termínu podání DP
Veřejná obchodní společnost
- je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky
společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem
- je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- je to PO a daní se buď jako FO(§7)a nebo PO
- společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen ta fyzická osoba, která splňuje všeobecné
podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka
provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání
společnosti
Společnost s ručením omezeným
- je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (do výše svého
nesplacené vkladu)
- může být založena jednou osobou. Společnost může mít nejvíce padesát společníků
- je to PO a daní se jako PO
- ZK je 200 000
- společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a
nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle
stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení
zaniká
6
Komanditní společnost
- je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků
celým svým majetkem (komplementáři)
- je PO, která má část komanditistů (zdaňování jako PO) a komplementáři (jestli jsou PO tak podle PO,
ale může být i FO a zdaňování podle FO)
- komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti
podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená
zvláštním právním předpisem bez ohledu ne předmět podnikání společnosti
- je-li komplementářem PO vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- na komanditní společnost použijí se přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní
společnosti (komplementáři)
Akciová společnost
- je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky
společnosti
- je PO a daní se jako PO
Družstvo
- je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování
hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
- družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým
- je PO a zdaňuje se jako PO
- družstvo musí mít nejméně 5 členů, to neplatí, jsou-li členy alespoň dvě právnické osoby
- družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové
neručí za závazky družstva
Daň z příjmu PO
- zákon o daních z přijmů č. 586/1992 SB., ve znění pozdějších předpisů
- mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění nad zákon
- správa daní z příjmů PO řeší daňový řád
- poplatníkem daně z přijmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu
podle zvláštního právního předpisu
Daňoví rezidenti
- poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa
místa, ze kterého je poplatníkem řízen, mají daňovou povinnosti, která se vztahuje jak na příjmy
plynoucí ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
Daňoví nerezidenti
- poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na
příjmy ze zdrojů na území ČR
Předmětem daně z příjmu PO
- jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem
- u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání, předmětem daně z příjmů PO
za speciálních podmínek
7
Základem daně
- je rozdíl, o který příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů
osvobozených od daně a přijmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při
respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený
Transformace VH na ZD
Výsledek hospodaření VH
+ položky zvyšující ZD (daňové neuznatelné náklady)
- položky snižující ZD (příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny)
Základ daně ZD
Daňové přiznání
- základ daně (upravený VH)
- odpočty - odčitatelné položky - př. daňová ztráta, dary (max 5% ze ZD snížený o daňovou ztrátu
minulých let)
- základ daně snížený a zaokrouhlený (na 1000 dolů)
- daň - 19%
- slevy na dani - vztah k zaměstnávání postižených osob, z titulu investičních pobídek
- daňová povinnost
Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
- je nepřímou daní, která zatěžuje konečného spotřebitele (poplatník), ale odvádí ji podnikatelský
subjekt - plátce (FO nebo PO, provádějící zdanitelná plnění dodávky zboží a služeb v rámci
podnikání). Postup při zdaňování DPH zajišťuje, aby konečný výkon byl DPH zatížen jen jednou
- upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Osobou povinnou k dani
- je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
- je i PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické
činnosti
Platce daně
- osoba povinná k dani, která má sídlo místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíchž obrat za
12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milion se stává plátcem daně
Ekonomickou činností
- se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti
a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonáváné podle zvláštních právních předpisů, zejména
nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakž i nezávislé činnosti
lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců
- se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento
majetek využíván soustavně
- samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob,
kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem pracovněprávní vztah
Registrace
- registrace k dani z přidané hodnoty - přihláška k registraci k DPH
8
Předmětem daně
- dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo převod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou
povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie z úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou
povinnou k dani nebo PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání
- dovoz zboží(mimo evropské společenství) s místem plnění v tuzemsku
Územní působnost
- tuzemsko - území ČR
- územním Evropského společenství - území stanovené příslušným právním předpisem Evropského
společenství
- třetí země - území mimo území Evropského společenství
Místo plnění
- zásadní úlohu pro problematiku DPH určuje místo plnění
Osvobození od daně(bez nároku na odpočet)
- poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, výchova a
vzdělávání, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení,
zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her za
specifických podmínek
Osvobození od daně (s nárokem na odpočet)
- dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží,
poskytnutí služby do třetí země, přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava
osob, dovoz zboží
Základem daně
- je cena za zdanitelná plnění, která neobsahuje daň
- sazby daně: základní sazby 20% a snížená 14%
Vliv sazeb daně na konečnou cenu
- potraviny, plyn, elektřina, stavby atd
- seznam zboží podléhající snížené sazbě daně 14% a seznam služeb podléhající snížené sazbě daně
14% je uveden v přílože č.1 a 2 zákona o DPH
Daň na výstupu
- je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to
k tomu dni, který nastane dříve. Platce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
mu vznikla povinnost přiznat daň
Nárok na odpočet daně
- má plátce pokud přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu) použije pro uskutečnění své ekonomické
činnosti
Daňová povinnost
- v případě, že daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu vzniká plátci daňová povinnost. Pokud je
však daň na vstupu vyšší než daň na výstupu vzniká plátci nadměrný odpočet, který je do 30-ti dnů od
termínu podání daňového přiznání plátci vrácen příslušným finančním úřadem
Zdaňovacím obdobím
- je kalendářní čtvrtletí nebo měsíc, dle výše obratu plátce za předcházející kalendářní rok
9
- plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. Daňová
povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání
4.přednáška

Spotřební daň
- jsou daněmi na věc a neberou ohled na příjmovou situaci spotřebitele, jako to umožňují důchodové
daně formou úlev, slev a progresivních daňových sazeb. Spotřební daň, ale i daň z přidané hodnoty se
uvaluje přímo no výrobky nebo zboží. Započítávají se tedy do ceny spotřebitele
V daňovýc h systémech
- existuje určitá skupina výrobků, která podléhá spotřebním daním. Tyto výrobky se odlišují od
ostatních svých výrazně vyšším daňovým zatížením
Tyto výrobky
- mají dlouhodobou neměnou spotřebu a tak zaručují stabilní daňový výnos. Spotřební daň, protože
zvyšuje cenu výrobků se uvaluje na výrobky, u kterých je toto možno ospravedlňovat (škodlivost na
zdraví nebo životní prostředí, luxus)
Spotřebními daněmi jsou
. daň z uhlovodíkových paliv a maziv
. lihů a destilátů
. piva
. vína
. z tabáku a tabákových výrobků
Správu daní
- vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně
Daňové území
- pro účely tohoto zákona se rozumí:
. Daňovým územím ČR - území ČR
. Daňovým územím Evr. spol. území stanovené příslušným právním předpisem Evr. spol.
. Třetí země - země mimo daňové území Evropského společenství
Daňové přiznání
- plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání
samostatně za každou daň celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém
tato povinnost vznikla, pokud zákon nestanoví jinak, ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátce
opravněni uplatnin nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak
Při dovozu vybraných výrobků
- se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do
příslušného celního režimu
Hlava I
Daň z minerálních olejů
Předmětem:
. Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu
. Střední oleje a těžké plynové oleje
. Těžké topné oleje
. Odpadní oleje
. Zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízene k prodeji nebo používané pro pohon
motorů, výrobu tepla nebo pro jiné účely
11
Základ daně z minerálních olejů:
- základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při teplotě 15 stupňů C. To
neplatí pro těžké topné oleje, pro zkapalněné ropné plyny a pro uhlovodíkové plyny, u nichž je
základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti
Hlava II
Daň z lihu
Předmětem:
. Líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích,
pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2% objemových etanolu (dle spec.
kódu výrobků)
. I líh neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích pokud celkový obsah lihu
v těchto výrobcích činí více než 22% objemových etanolu (dle spec.kódu výrobků)
Základem daně
- základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 stupňů C
zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Kód kolků
Desetimístný kód: 500925A0BD
. Čtyřmístné registrační číslo držitele registrace - 5009
. Den přijetí objednávky kontrolní pásky -25-tého
. Měsíc přijetí objednávky kontrolní pásky - leden 2010 (A0)
. Rok přijetí objednávky kontrolní pásky - 2010
. Kód objemu spotřebitelského balení - 0,5 (B)
. Kód obsahu úrovně etanolu - nad 37% (D)
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 40% alkoholu (ne zápočet)
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x40)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,002 hl x 28 500 = 57 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 57 Kč bez ohledu na výši ceny
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 50% alkoholu
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x50)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,0025 hl x 28 500 = 71,25 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 71,25 Kč bez ohledu na výši ceny
Hlava III
Daň z piva
Předmětem:
. Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobek obsahující více než 0,5% objemových
alkoholů
. Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny
před zakvašením
12
Základem daně:
- je množství piva vyjádřená v hektolitrech
Hlava IV
Daň z vína a meziproduktů
Předmětem:
. Vína a fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2% objemových
alkoholu, nejvýše však 22% objemových alkoholu
Základem:
- množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech
Hlava V
Daň z tabákových výrobků
Předmětem:
. Jsou tabákové výrobky
. Tabákovými výrobky se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí cigarety, doutníky,
cigarillos a tabák
Základem:
- pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele
- pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech
- u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech
Při porušení zákazu prodeje cigaret:
- konečnému sotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové
válepce, je základem daně rozdíl mezi základem daně z vyšší ceny pro konečného spotřebitele a
základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedeného na tabákové nálepce
Ekologické daně
. Daň ze zemního plynu
. Z pevných paliv
. Z elektřiny
Plátcem daně ze zemního plynu je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému
odpovídá vyšší sazba daně
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na
které se osvobození od daně vztahuj
. E fyzická nebo právnický osob, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu
osvobozeného od daně.
Plátcem daně z pevných paliv je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným
účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje
. Fyzická nebo právnický osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou
pevných paliv osvobozených od daně
13
Plátcem daně z elektřiny je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy
. Fo nebo po která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vtahuje
. Fo nebo po, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od
daně
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (802)
Zobrazit starší komentáře

701 Morrisnaf Morrisnaf | E-mail | 24. září 2018 v 2:49 | Reagovat

Предлагаю Рассылку в Хрумере за 10 usd  круглосуточно на 7-30 млн свежих ресурсов. Обучаю желающих интернет рекламе. Лучшее, что знаю и применяю на практике. Опыт с 1993 года. Реклама частникам и Предприятиям. Ответы в скайпе evg7773 Viber  +380976131437

702 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 14:19 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://buyfluoxetine.us.org/>fluoxetine dr</a>

703 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 16:44 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://valtrexbestprices.us.com/>valtrex without prescription com</a>

704 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 17:34 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://aldactonecheap.us.com/>aldactone</a>

705 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 18:40 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://retinacheap.us.com/>cheap retin a</a>

706 JamesBuh JamesBuh | E-mail | Web | 24. září 2018 v 19:11 | Reagovat

<a href=http://richards.fundss.host/vip/252-Oplata-kredita-renessans-cherez-internet-kartoy.html>Оплата кредита ренессанс через интернет картой</a>

707 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 20:33 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://avodartcheap.us.com/>avodart online</a>

708 goodblya goodblya | E-mail | Web | 24. září 2018 v 20:33 | Reagovat

<a href=https://pornoblydstvo.ru/zoo-porno-s-zhivotnymi/>зоопорно</a>
<a href=https://pornoblydstvo.ru/zoo-porno-s-zhivotnymi/>порно с животными</a>
Зоо порно смотреть онлайн порно с животными бесплатно без регистрации смс зоофилки видео секс
Скачать зоосекс смотреть порно зоо собаки ебут девушек зоофилка трахается с конем
Бесплатное зоопорно секс с животными онлайн в отличном качестве на pornoblyadstvo.ru
Порно зоофилия с животными смотреть бесплатно онлайн без вирусов без регистрации редкие необычайные ролики дикие и домашние животные трахаются с людьми, лучшая съёмка зоопорно вакханалий девушек и парней с четвероногими зверями

709 NikkaTap NikkaTap | E-mail | Web | 24. září 2018 v 21:29 | Reagovat

fat sexy girls naked old
  http://pornofotogalerei.97970.ru/
  erotic shot in butt
five arrested in adult video store

fbrtnty55fffe4

710 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 21:38 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://buyamoxil.us.org/>amoxil</a>

711 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 24. září 2018 v 23:33 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://prozaccheap.us.com/>prozac</a>

712 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 25. září 2018 v 2:01 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://allicheap.us.com/>Alli 120 Capsules</a>

713 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 25. září 2018 v 2:24 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://tadalafilmedicaid.us.org/>tadalafil without prescription</a>

714 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 25. září 2018 v 3:17 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://cialismedicaid.us.com/>buy cialis super active</a>

715 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 25. září 2018 v 5:42 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://buybuspar.us.org/>buy buspar</a>

716 Stortrourry Stortrourry | E-mail | Web | 25. září 2018 v 10:23 | Reagovat

Usi pentru casa si apartament<a href=https://dum.md/ro/products/stalinie_dveri_v_dom>.</a>

717 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 25. září 2018 v 11:46 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://costofviagra.us.org/>cost of viagra</a>

718 CraigCex CraigCex | E-mail | Web | 25. září 2018 v 12:00 | Reagovat

Апартаменты с видом спб
http://gdekupitkvartirku.ru - More info!..

719 Aarontub Aarontub | E-mail | Web | 25. září 2018 v 13:01 | Reagovat

wh0cd28787 <a href=http://buyphenergan.us.org/>cheapest phenergan</a>

720 MiguelCreap MiguelCreap | E-mail | Web | 25. září 2018 v 22:05 | Reagovat

see page  
<a href=http://www.wistv.com/story/38491934/gnation-shows-that-gamers-care-about-charity-at-e3-2018>view article here</a>

721 JerryPYDAY JerryPYDAY | E-mail | Web | 27. září 2018 v 5:42 | Reagovat

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所! http://micro-plastic.com/

722 Nikitatup Nikitatup | E-mail | Web | 28. září 2018 v 2:40 | Reagovat

Минуту назад смотрел контент интернет, случайно к своему восторгу заметил поучительный ресурс. Вот посмотрите: <a href=https://vzlomson.com/blokirovka_whatsapp.html>блокировка ватсап</a> . Для моих близких вышеуказанный ресурс произвел незабываемое впечатление. Всего доброго!

723 LeonidRealk LeonidRealk | E-mail | Web | 28. září 2018 v 4:39 | Reagovat

<a href=https://pp-budpostach.com.ua/g1055734-nikolaevskaya-oblast-mikolayivska>газобетон миколаїв ціна</a>
В зависимости от климатических условий, целесообразно строить разные дома по степени теплосбережения. Наш калькулятор толщины внешних стен из газоблоков учитывает статистика температурных отклонений для любого места.

724 Jeffreycaubs Jeffreycaubs | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:17 | Reagovat

極道光碟屋 V女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止) http://avgood-store.com/

725 Nelsondrali Nelsondrali | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:32 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com/

726 WilliamUnlic WilliamUnlic | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:33 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

727 ScottTot ScottTot | E-mail | Web | 28. září 2018 v 5:35 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題 http://xyz.net.tw/

728 OlegSywon OlegSywon | E-mail | Web | 28. září 2018 v 6:08 | Reagovat

Всю ночь серфил данные инет, неожиданно к своему восторгу открыл неплохой вебсайт. Смотрите: <a href=http://vzlomcenter.com/index.php?forums/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0.8/>способы взлома</a> . Для моих близких данный вебсайт показался весьма важным. Успехов всем!

729 XEvilBestbex XEvilBestbex | E-mail | 29. září 2018 v 0:17 | Reagovat

Yep, f*kin sp*am. Yes, yes, yes, AGAIN. And - yes, IT F*KIN WORKS BECAUSE YOU READ IT! :)
Because XEvil 4.0 WAS RELEASED! It's bypass ANY captcha included ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3.
Neeed more info (just to...maybe kill this Evil? ;))

Just Google or YouTube for it.
You'll be impressed.

Peace! :)

730 Robertrof Robertrof | E-mail | Web | 29. září 2018 v 15:19 | Reagovat

Отличный показатель, решает проблему локальных жировых участков. Существует риск затруднений, не требуется в роли приема для похудения. Идея сделать липосакцию была у меня еще лет 8 тому назад и на протяжении прошедших 2-х лет она мне просто не давала жизни. Я спала и вставала с данной мыслью, с мыслью о том, что можно все изменить в раз и потом жить совершенно другой жизнью.

http://topotzovik.ru/dr-sculptor-armoplastika-realnye-otzyvy/
http://topotzovik.ru/

731 Юристcaf Юристcaf | E-mail | Web | 29. září 2018 v 20:19 | Reagovat

Бывает такое , нужны  <a href=http://18ur.ru> Юристы в Ижевске </a>, думаем, объяснять смысла нет потребности. Даже в нашем небольшом городе юридические услуги  может понадобиться <a href=http://18ur.ru> юрист в Ижевске </a>, может понадобиться всегда. Если ты из Ижевска, знай тебе всегда помогут. Решат большинство твоих юридических проблем

732 JessieFloot JessieFloot | E-mail | Web | 30. září 2018 v 17:11 | Reagovat

как ровно отрезать профильную трубу    <a href=http://montazhnik02.ru/stati/9404-самодельный-очень-точный-отрезной-ст.html>http://montazhnik02.ru/stati/9404-самодельный-очень-точный-отрезной-ст.html</a>

733 eqoijawuei eqoijawuei | E-mail | 30. září 2018 v 21:35 | Reagovat

http:/// - .ankor <a href="http:///">.ankor</a>

734 Mihailtaw Mihailtaw | E-mail | Web | 1. října 2018 v 0:50 | Reagovat

Прошлой ночью осматривал материалы инет, и к своему удивлению заметил важный вебсайт. Гляньте: <a href=https://vzlomson.com/shpion_viber.html>шпион сообщений Вибер</a> . Для моих близких вышеуказанный вебсайт оказал хорошее впечатление. Всего хорошего!

735 Nikitatup Nikitatup | E-mail | Web | 1. října 2018 v 5:26 | Reagovat

Прошлым вечером исследовал содержание инета, неожиданно к своему удивлению увидел важный веб-сайт. Ссылка на него: <a href=https://vzlomson.com/blokirovka_telegram.html>Блокировка телеграм</a> . Для меня вышеуказанный веб-сайт оказал незабываемое впечатление. Успехов всем!

736 Jimmynop Jimmynop | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:22 | Reagovat

台北市-萬華【禾云室內設計│台北城市工程】─萬華室內設計│萬華裝潢統包│萬華木作工程 http://interior-plan.com/

737 StevenTog StevenTog | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:23 | Reagovat

後宮情色線上影音網 - 中文有碼 中文無碼 番號搜索 http://50-video.com/

738 Rogerher Rogerher | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:24 | Reagovat

【揚歌-教學麥克風直營店】官方線上購物網站─JM-180B有線麥克風擴音器│無線麥克風擴音器│揚歌小蜜蜂│專營教學麥克風及教學擴音器

https://mic-shop.com/

739 Patrickcic Patrickcic | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:25 | Reagovat

綠屋家居: GREEN HOUSE 北歐傢俱-台中家具 http://www.greenhouse.net.tw/

740 ScottTot ScottTot | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:25 | Reagovat

XYZ|國中基測|基測|基測歷屆試題|命題光碟|基測中心|基測試題 http://xyz.net.tw/

741 WilliamUnlic WilliamUnlic | E-mail | Web | 1. října 2018 v 7:39 | Reagovat

後宮情色網-優惠多多,紅利集點,AV女優最齊全,天天更新 http://168.av-50.com/

742 amieestam amieestam | E-mail | Web | 1. října 2018 v 11:12 | Reagovat

Hi Everybody  
Thanks for checking out my writing blog . My name is Amiee Stamp.
I have worked  since high school in this niche. My  aptitude for writing started at a young age. I wrote  poetry  as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
This early tryst into  news reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for  professional  writers. I specialize in  research papers , but have the skills to do all types of academic writing.
Reach out  for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

Academic Writer – Amiee – <a href=http://www.pkpa-indonesia.org/>Pkpa-Indonesia</a> Corps

743 PavelWig PavelWig | E-mail | Web | 1. října 2018 v 18:05 | Reagovat

Вчера исследовал содержимое сети интернет, и к своему удивлению увидел актуальный вебсайт. Я про него: <a href=http://www.shuma.net.ua/>шумоизоляция для авто</a> . Для моих близких данный сайт оказал радостное впечатление. Всего хорошего!

744 Maksimtaw Maksimtaw | E-mail | Web | 1. října 2018 v 20:15 | Reagovat

Целый день серфил содержание инет, случайно к своему восторгу увидел нужный вебсайт. Я про него: <a href=https://vzlomson.com/blokirovka_telegram.html>Блокировка телеграм</a> . Для меня этот ресурс оказался весьма неплохим. Всего наилучшего!

745 Nikitatup Nikitatup | E-mail | Web | 1. října 2018 v 21:54 | Reagovat

Накануне исследовал содержание сети интернет, и вдруг к своему удивлению обнаружил познавательный сайт. Ссылка на него: <a href=https://vzlomson.com/menu_mail.html>Взломать почту маил</a> . Для меня вышеуказанный сайт показался весьма оригинальным. До встречи!

746 NikolaySywon NikolaySywon | E-mail | Web | 1. října 2018 v 23:26 | Reagovat

Пару часов назад серфил контент сети интернет, и к своему удивлению увидел прелестный сайт. Гляньте: <a href=http://vzlomcenter.com/index.php?forums/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0.8/>способы взлома</a> . Для меня данный сайт явился очень полезным. Хорошего дня!

747 RoLaMinK RoLaMinK | E-mail | Web | 2. října 2018 v 0:15 | Reagovat

Принимая решение купить в магазине Дармебель или приобрести в Украине мебель на любой вкус ,вы можете быть уверенными в хорошем качестве товара. Надёжность и долговечность при сравнительно низкой стоимости  уже давно убедили многих покупателей в правильности выбора, сделанного ими в своё время. Останавливая свой выбор именно на нашей мебели, вы будете изумлены оптимальным соотношением «цена/качество».

А если кто интересуется оборудованием для СТО обратите внимание <a href=http://www.stoservice.com.ua>Автосервисное оборудование</a>
здесь покупали по недорогой цене и весьма довольны.

<a href=http://www.darmebel.com.ua/mebel/ofisnaya-mebel/> Дар Мебель</a>

748 Morrisnaf Morrisnaf | E-mail | 2. října 2018 v 0:59 | Reagovat

Женщины СНГ. Вы можете получить Гражданство Израиля. Брак с израильтянином. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

749 Travislauct Travislauct | E-mail | Web | 2. října 2018 v 6:13 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好

http://www.people-eye.com.tw/

750 RXDale RXDale | E-mail | Web | 2. října 2018 v 14:40 | Reagovat

<a href=http://medicalcases.eu/why-is-it-better-to-buy-lorazepam-online/>http://medicalcases.eu/why-is-it-better-to-buy-lorazepam-online/</a> slistSactawl

751 Richardtep Richardtep | E-mail | Web | 3. října 2018 v 0:24 | Reagovat

Legal Dianabol http://bestanabolsupl.com/  store

752 Richardtep Richardtep | E-mail | Web | 3. října 2018 v 13:39 | Reagovat

Legal Dianabol http://bestanabolsupl.com/  site

753 SergioCok SergioCok | E-mail | Web | 3. října 2018 v 15:42 | Reagovat

Кому нужно офрмить больничный лист обращайтесь

<a href=http://help-medcenter.com.ru/vostochnyj-administrativnyj-okrug.html>купить больничный лист c подтверждением</a>

754 PotapWig PotapWig | E-mail | Web | 4. října 2018 v 1:07 | Reagovat

Накануне осматривал содержание инет, при этом к своему удивлению увидел интересный вебсайт. Вот смотрите: <a href=http://www.shuma.net.ua/silence-car/>шумка автомобиля </a> . Для нас данный ресурс оказался довольно важным. Всего наилучшего!

755 TimothySC TimothySC | E-mail | Web | 4. října 2018 v 2:44 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/>http://trcwl.us/</a> slistSactawl

756 ENWilliam ENWilliam | E-mail | Web | 4. října 2018 v 6:16 | Reagovat

<a href=http://medicix.us/>http://medicix.us/</a> slistSactawl

757 SergioCok SergioCok | E-mail | Web | 4. října 2018 v 13:33 | Reagovat

Как оформить больничный лист без болезни

<a href=http://help-medcenter.com.ru/psihiatr-narkolog.html>больничный лист можно купить</a>

758 SergioCok SergioCok | E-mail | Web | 4. října 2018 v 15:04 | Reagovat

оформляю больничные у них уже несколько лет

<a href=http://help-medcenter.com.ru/yuzhnyj-administrativnyj-okrug.html>купить больничный лист  Твери</a>

759 KarlOL KarlOL | E-mail | Web | 4. října 2018 v 22:03 | Reagovat

<a href=http://wfjga.us/are-lunesta-muscle-relaxers-addictive/>http://wfjga.us/are-lunesta-muscle-relaxers-addictive/</a> slistSactawl

760 IsiahGaime IsiahGaime | E-mail | Web | 4. října 2018 v 22:23 | Reagovat

<a href=http://glczd.us/>http://glczd.us/</a> slistSactawl

761 RaymondPhigo RaymondPhigo | E-mail | Web | 5. října 2018 v 0:13 | Reagovat

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КОРОЛЕВ

<a href=http://samgruzshelkovo.ru/gruzoperevozki-reutov>ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ РЕУТОВ</a>

762 TommyGex TommyGex | E-mail | Web | 5. října 2018 v 0:19 | Reagovat

USAUK <a href="http://bestanabolsupl.com/">Clenbuterol for sale</a> shop

763 RaymondFN RaymondFN | E-mail | Web | 5. října 2018 v 1:54 | Reagovat

<a href=http://baumarktxxx.eu/bohrmaschinen/makita-bohrmaschine-kaufen/>http://baumarktxxx.eu/bohrmaschinen/makita-bohrmaschine-kaufen/</a> slistSactawl

764 SergioCok SergioCok | E-mail | Web | 5. října 2018 v 13:36 | Reagovat

Тут можно оформить больничный лист задним числом

<a href=http://help-medcenter.com.ru/analizy\analiz-mochi.html>можно купить больничный лист задним числом</a>

765 SergioCok SergioCok | E-mail | Web | 5. října 2018 v 13:36 | Reagovat

Тут можно оформить больничный лист задним числом

<a href=http://help-medcenter.com.ru/analizy\analiz-mochi.html>можно купить больничный лист задним числом</a>

766 JVStephen JVStephen | E-mail | Web | 5. října 2018 v 17:11 | Reagovat

<a href=http://yiglt.us/can-you-overdose-on-phentermine/>http://yiglt.us/can-you-overdose-on-phentermine/</a> slistSactawl

767 Ceciltoiff Ceciltoiff | E-mail | Web | 5. října 2018 v 17:18 | Reagovat

Что то хорошее для релакса, Спасибо

768 ShawnWeare ShawnWeare | E-mail | Web | 6. října 2018 v 11:58 | Reagovat

USAUK <a href="http://bestanabolsupl.com/">legal steroids</a> shop

769 Walterciz Walterciz | E-mail | Web | 7. října 2018 v 9:24 | Reagovat

размер обуви сша 6 какой русский    <a href=http://xozyaika.com/razmery-obuvi-ssha-rossiya/>http://xozyaika.com/razmery-obuvi-ssha-rossiya/</a>

770 Calvinbub Calvinbub | E-mail | Web | 7. října 2018 v 23:02 | Reagovat

More info: https://www.scca.com/users/6839836  online

771 KennethLM KennethLM | E-mail | Web | 7. října 2018 v 23:13 | Reagovat

<a href=http://vxijw.us/can-naproxen-withdrawal-cause-nightmares/>http://vxijw.us/can-naproxen-withdrawal-cause-nightmares/</a> slistSactawl

772 DavidNow DavidNow | E-mail | Web | 8. října 2018 v 0:35 | Reagovat

<a href=http://tddbc.us/>http://tddbc.us/</a> slistSactawl

773 JamesMC JamesMC | E-mail | Web | 8. října 2018 v 21:36 | Reagovat

<a href=http://trcwl.us/struggling-with-an-adipex-addiction/>http://trcwl.us/struggling-with-an-adipex-addiction/</a> slistSactawl

774 JessieBax JessieBax | E-mail | Web | 8. října 2018 v 21:39 | Reagovat

More info: http://bestanabolsupl.com/  site

775 bethany bethany | E-mail | Web | Úterý v 12:33 | Reagovat

Hi guys, it’s Bethany Haynes here!
I work as a professional an essay writer and have created this content with the intent of changing your life for the better. I started honing my writing talent in high school. I learned that my fellow students needed writing help—and they were willing to pay for it. The money was enough to help pay my tuition for my remaining semesters of college.
Ever since school, I have continued to work as an academic writer. I was hired by a writing service based in the United Kingdom. Since then, the dissertations that I have written have been sold around Europe and the United States.
In my line of work, I have become used to hearing, “Bethany, can you help me meet my writing assignment deadline?” I know that I can provide this service.

Academic Writer – Bethany Haynes – <a href=http://www.robcostudio.com/>Robcostudio</a> Team

776 Sergey Sergey | E-mail | Úterý v 12:58 | Reagovat

Доброго времени!
Оптимизатор загнал сайт под фильтр поисковых систем и исчез((
Связь с ним потеряна.
Судя по отчетам, он покупал у вас ссылку на сайт http://bestbookclub.ru/ - удалите пожалуйста купленную ссылку. Пытаемся выйти из под фильтра. Спасибо!

777 LPJonathan LPJonathan | E-mail | Web | Úterý v 18:07 | Reagovat

<a href=http://infuture.eu/buy-ativan-online-no-prescription/>http://infuture.eu/buy-ativan-online-no-prescription/</a> slistSactawl

778 DiwainGlile DiwainGlile | E-mail | Web | Úterý v 20:11 | Reagovat

Обсуждение новых препаратов для лечения гепатита С (софосбувир, даклатасвир, ледипасвир, велтапасвир и других)

779 StasSnigh StasSnigh | E-mail | Web | Úterý v 23:56 | Reagovat

Недавно серфил содержимое инет, при этом к своему удивлению увидел важный ресурс. Посмотрите: <a href=https://allaboutpussy.info/>Женские киски тут</a> . Для меня этот сайт оказал радостное впечатление. Всем пока!

780 Semenswesy Semenswesy | E-mail | Web | Středa v 15:00 | Reagovat

Минут пять познавал материалы инет, при этом к своему восторгу открыл крутой вебсайт. Вот он: <a href=http://vzlomchik.com/vosstanovlenie_telegram.html>vzlomchik 2.0</a> . Для нас вышеуказанный веб-сайт оказал яркое впечатление. Хорошего дня!

781 CraigHal CraigHal | E-mail | Web | Středa v 17:53 | Reagovat

USAUK https://www.insanelymac.com/forum/profile/2457396-bd79cfc214/?tab=field_core_pfield_13 online

782 CarlosEmelp CarlosEmelp | E-mail | Web | Středa v 18:56 | Reagovat

<a href=http://enavody.eu/how-do-i-buy-zolpidem-online-overnight-delivery/>http://enavody.eu/how-do-i-buy-zolpidem-online-overnight-delivery/</a> slistSactawl

783 SergeyIdext SergeyIdext | E-mail | Web | Středa v 19:08 | Reagovat

Пол дня смотрел данные интернет, случайно к своему удивлению обнаружил четкий вебсайт. Смотрите: <a href=https://bee-apiary.com/>Экономическая игра с выводом реальных денег 2018</a> . Для меня данный ресурс произвел радостное впечатление. Всех благ!

784 MariaMot MariaMot | E-mail | Web | Středa v 20:43 | Reagovat

<a href=http://mastodon.spakes-ru.host/cat-page12/1364-Spakes-zona-znakomstva.html>Спакес зона знакомства</a>

785 EdwardWB EdwardWB | E-mail | Web | Středa v 22:10 | Reagovat

<a href=http://uhrenx.eu/uhren/damen-fitness-tracker/>http://uhrenx.eu/uhren/damen-fitness-tracker/</a> slistSactawl

786 AndrewEvict AndrewEvict | E-mail | Web | Středa v 23:13 | Reagovat

More info: https://www.mobypicture.com/user/bd79cfc214  net

787 JosephPL JosephPL | E-mail | Web | Čtvrtek v 8:59 | Reagovat

<a href=http://enavody.eu/buy-generic-zolpidem-online/>http://enavody.eu/buy-generic-zolpidem-online/</a> slistSactawl

788 LawrenceWW LawrenceWW | E-mail | Web | Čtvrtek v 13:30 | Reagovat

<a href=http://skbsb.us/can-you-take-1mg-of-alprazolam-every-four-hours/>http://skbsb.us/can-you-take-1mg-of-alprazolam-every-four-hours/</a> slistSactawl

789 WilliamHoize WilliamHoize | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:49 | Reagovat

<a href=https://www.coin-tradeandmine.com/category/mining/>m meaning in text</a> - t.trading boizenburg, asic miner

790 RaymondleluG RaymondleluG | E-mail | Čtvrtek v 22:30 | Reagovat

http://conaco.pe/?p=2001

791 Chriscliva Chriscliva | E-mail | Web | Pátek v 2:07 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/how-to-get-high-off-of-aciphex/>http://txdjw.us/how-to-get-high-off-of-aciphex/</a> slistSactawl

792 Darrelldem Darrelldem | E-mail | Web | Pátek v 20:24 | Reagovat

http://pozdravhappy.ru  Обмен подарками вконтакте

Выберите подарок, который Вы хотите отправить Вашим друзьям.

793 JosephQJ JosephQJ | E-mail | Web | Pátek v 23:40 | Reagovat

<a href=http://omrfq.us/how-to-use-adderall-for-alcohol-withdrawal/>http://omrfq.us/how-to-use-adderall-for-alcohol-withdrawal/</a> slistSactawl

794 shpigcaw shpigcaw | E-mail | Sobota v 2:33 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович победил в номинации человек года
Шпигоцкий Сергей Александрович является одним из наиболее креативных предпринимателей в своем крае
Биография Шпигоцкого Сергея Александровича является кристально чистой и в ней отсутствуют судимости и уд
По Шпигоцкому Сергею Александровичу не обнаружено негативных данных и судимостей

795 Debrarop Debrarop | E-mail | Sobota v 6:11 | Reagovat

По моему мнению Вы не правы. Пишите мне в PM, поговорим.

796 Gawphpal Gawphpal | E-mail | Web | Sobota v 20:42 | Reagovat

buy metformin uk online

797 EdwardFum EdwardFum | E-mail | Web | Sobota v 20:57 | Reagovat

try this website  
<a href=http://sparepartsthemovie.com/series/list.html>Series en streaming VF et VOSTFR</a>

798 NikkaTap NikkaTap | E-mail | Web | Včera v 10:32 | Reagovat

Hello! I need to contact Administration of this wonderful site.
Thank you.
fbn333tygr55fe4

799 FomaWrele FomaWrele | E-mail | Web | Včera v 17:47 | Reagovat

Минуту назад просматривал содержание инета, случайно к своему восторгу открыл отличный веб-сайт. Гляньте: <a href=http://www.bukkakeglobal.com/>Лучшее On-Line Porno!</a> . Для меня данный сайт оказал радостное впечатление. Всего наилучшего!

800 FomaWrele FomaWrele | E-mail | Web | Včera v 21:09 | Reagovat

Пару минут назад познавал содержание сети интернет, вдруг к своему восторгу увидел прелестный вебсайт. А вот и он: <a href=http://www.bukkakeglobal.com/>Piss</a> . Для моих близких этот сайт оказал яркое впечатление. Всем пока!

801 JuanBK JuanBK | E-mail | Web | Dnes v 0:44 | Reagovat

<a href=http://txdjw.us/do-you-ship-aciphex-world-wide/>http://txdjw.us/do-you-ship-aciphex-world-wide/</a> slistSactawl

802 BryaMPED BryaMPED | E-mail | Web | Dnes v 1:15 | Reagovat

<a href=http://bibletalks.inf.ua>Христианский сайт Разговор с Библией</a>
Заходите ВСЕ! Я сам сделал этот сайт, чтобы ВСЕ смогли узнать чтобы-то новое о нашем создателе
Приглашаю всех христиан и не только.
Мой партнер интернет магазин СанМебель,где можно<a href=http://sunmebel.ltd.ua>купить угловой компьютерный стол в Киеве и Украине</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama