bla

17. prosince 2012 v 7:03 | ble |  Diář
Územní finanční orgány jsou správní úřady:
- Vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu vykonávají kontrolu
dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám
pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu
- Z pověření Ministerstva financí poskytují podle zvláštního právního předpisu mezinárodní
pomoc při správě daní a při vymahání některých fin.pohledávek
- Převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky
podle živnostenského zákona
- Vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li
k jejich správě věcně příslušné jiné orgány
Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady, finanční ředitelství a generální
finanční ředitelství
Místní příslušnost
- nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních
orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území ČR a u fyzické osoby místem jejího trvalého
pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území ČR
- Nemá-li FO místo trvalého pobytu na území ČR, je místně příslužný územní finanční orgán,
v obvodu jehož územní působnosti se FO převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého
pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území ČR
Finanční úřady
- Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č.1 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční úřad a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel
finančního ředitelství
Finanční ředitelství
- Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č.3 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody
jím řízených finančních úřadů
- Je účetníé jednotkou. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí
- Řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel generálního
finančního ředitelství
- Může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých
úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu fin.kontroly a v rámci řízení o přestupcích, jiný než
místně příslušný fin.úřad
- Nadřízeným orgánem fin.ředitelství je generální fin.ředitelství
Majetková daně
. Většina obyvatel přeměňuje své příjmy na majetek
. Maj. daně postihují hlavně nemovitosti (pozemky a stavby), motorová vozidla a další majetek
. Typy: a) pravidelné majetkové daně (daň z nemovitosti)
b) jednorázové zdanění (daň dědická, daň darovací, z převodu nemovitosti)
c) speciální (daň silniční - použití vozidla k podnikatelské činnosti)
3
. Doplňkové zdanění osob přímou daní
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí (trojdaň)
. S těmito daněmi jsme se v minulosti nesetkávali, i když v době totality až daňové reformy
k 1.1.1993 tyto daně nahrazoaly notářské poplatky
. Daň dědická a darovací mají speciální skupiny (osoby v 1a 2 skupině neplatí daně)
a) I. skupina - příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti a vnuci) a manželé
b) II. Skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
manželé děti (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů, osoby,
které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před
převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domáctnosti
c) III. Skupina - ostatní FO a PO
. Daň dědická
- Poplatník - dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze zákona, ze závěti nebo z obou
těchto právních důvodů
- Předmět daně - nemovité věci, byty a nebytové prostory, věci movité, cenné papíry,
peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetkové práva a jiné majet. hodnoty
. Daň darovací
- Poplatník - nabyvatel, při darování do ciziny dárce; oprávněný z věcného břemene
- Předmětem daně - nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch
- bezúplatné zřízení věcného břemene
. Daň dědická a darovací
- sazba daně 1% až 40%
- u daně dědické se výsledná částka násobí koeficientem 0,5
- daňové přiznání - do 30 dnů od rozhodného data
- splatnost daně - do 30 dnů od doručení platebního výměru
. Daň z převodu nemovitosti
- poplatník - převodce (ten kdo prodává), nabyvatel (u insolvence), převodce a nabyvatel (u
výměny nemovitosti
- předmětem daně - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti
- sazba daně - 3%
- daňové přiznání - nejpozději do třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad do katastru nemovitostí (atd.)
- splatnost daně - v termínu podání daňového přiznání
2. přednáška
Daň z nemovitosti (2 daně)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna daného roku, podává se jenom jednou pokud nestane
žádná změna (prodej, začnu podnikat v ní, přikoupení časti)
- splatnost daně - do 31. května daného roku, pokud je daňová povinnost nad 5000 Kč dvě stejné
splátky (specifické pro ČR) (31.5 a 30.11), u poplatníků provozující zemědělskou výrobu nebo chov
ryb - dvě stejné splátky (31.8, 30.11)
. Daň z pozemků
- předmětem daně jsou pozemky ČR vedené v katastru nemovitosti
- poplatníkem a) vlastník pozemku (většinou)
b) organizační složka státu nebo PO, která má právo trvalého užívání
(vlastníkem je stát)
c) nájemce - ve speciálních případech
d) uživatel - pokud vlastník pozemků není znám
e) více subjektů - platí daň společně a nerozdílně
4
. Daň ze staveb
- předmětem daně jsou a) stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,
b) byty včetně podílů na společných prostorech, c) nebytové prostory včetně podílů na
společných prostorech
- poplatníci daně jsou: a) vlastník stavby, bytů či nebytového prostoru (95%), b) nájemci a
další subjekty (za speciálních podmínek), c) má-li více subjektů vlastnické právo platí daň
společně a nerozdílně
Daň silniční
- předmět daně: silniční motorová vozidla a jejích přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR,
jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé
souvislosti s podnikáním
- poplatníkem daně: (PO, FO) a) provozovatel vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel zapsaný
v technickém průkazu, b) uživatel vozidla, c) zaměstnavatel (pokud vyšle zaměstnance na pracovní
cestu soukromým vozidlem)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku
- splatnost daně v termínu podání daňového přiznání - v průběhu roku se platí čtvrtletní zálohy do 15
dne následujícího měsíce v čtvrtletí (za 1.čtvrtletí do 15.4.2012, 2.čtvrtletí do 15.7.2012, 3.čtvrtletí do
15.10.2012, 4.čtvrtletí do 15.12.2012)
Už né majetkové daně
Daň z příjmu FO
- osobní důchodová daň - jednou z nejvýznamnější daní
- poplatník vidí výši své daně - výplatní pásky (záloha na daň z příjmů), daňové přiznání
- zdanitelné příjmy: peněžní, nepeněžní(použití služebního vozu k soukromým učelům, zaměstnanec
si koupí v podnikové prodejně s výhodou), dosažené směnou
- rezident - FO, které mají na území ČR bydliště nebo které se v ČR obvykle zdržují (183 dnů), zdaňují
příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí
- nerezidenti - ostatní FO zdaňují v ČR pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR
- termín podání daňového přiznání:
- 1.dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku
(případně 1.10)
- daň je splatná v termínu podání DP (FO podnikající mohou mít povinnost platit zálohy)
Předmět daně:
a) příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6)
- zaměstnanec (poplatník), zaměstnavatel (plátce)
- příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru nebo obdobného poměru
- poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce!!!!!
- příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a
komanditních společností
- odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO, likvidátoři
b) příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti (§ 7)
- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
- příjmy ze živnosti
- příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů
- podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditních
společností
- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a
autorských práv
5
- příjmy z výkonu nezávislého povolání (umělci, sportovci)
- příjmy znalce, tlumočníka a zprostředkovatelé dle zvláštních předpisů
- příjmy z činnosti insolventního správce atd.
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
- podíly na zisku a jiné výnosy z držby CP, úroky a jiné výnosy z vkladů
d) příjmy z pronájmu (§ 9)
- příjmy z pronájmů nemovitostí nebo bytů
- příjmy z pronájmu movitých věcí (soukromé movité či nemovité věci)
e) ostatní příjmy
- dochází ke zvýšení majetku (prodej nemovitého a movitého majetku, příležitostný pronájem
movitého majetku, prodej zemědělských přebytku atd.
- všechny příjmy které nejsou osvobozené a nepatří do §6-§9
Termín podání daňového přiznání:
1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1. července následujícího roku (případně do
1.10.
- daň je splatná v termínu podání DP
3. přednáška
Daň z příjmu právnických osob
- 1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku (případně do
1.10.)
- daň je splatná v termínu podání DP
Veřejná obchodní společnost
- je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky
společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem
- je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- je to PO a daní se buď jako FO(§7)a nebo PO
- společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen ta fyzická osoba, která splňuje všeobecné
podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka
provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání
společnosti
Společnost s ručením omezeným
- je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (do výše svého
nesplacené vkladu)
- může být založena jednou osobou. Společnost může mít nejvíce padesát společníků
- je to PO a daní se jako PO
- ZK je 200 000
- společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a
nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle
stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení
zaniká
6
Komanditní společnost
- je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků
celým svým majetkem (komplementáři)
- je PO, která má část komanditistů (zdaňování jako PO) a komplementáři (jestli jsou PO tak podle PO,
ale může být i FO a zdaňování podle FO)
- komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti
podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená
zvláštním právním předpisem bez ohledu ne předmět podnikání společnosti
- je-li komplementářem PO vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- na komanditní společnost použijí se přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní
společnosti (komplementáři)
Akciová společnost
- je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky
společnosti
- je PO a daní se jako PO
Družstvo
- je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování
hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
- družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým
- je PO a zdaňuje se jako PO
- družstvo musí mít nejméně 5 členů, to neplatí, jsou-li členy alespoň dvě právnické osoby
- družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové
neručí za závazky družstva
Daň z příjmu PO
- zákon o daních z přijmů č. 586/1992 SB., ve znění pozdějších předpisů
- mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění nad zákon
- správa daní z příjmů PO řeší daňový řád
- poplatníkem daně z přijmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu
podle zvláštního právního předpisu
Daňoví rezidenti
- poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa
místa, ze kterého je poplatníkem řízen, mají daňovou povinnosti, která se vztahuje jak na příjmy
plynoucí ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
Daňoví nerezidenti
- poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na
příjmy ze zdrojů na území ČR
Předmětem daně z příjmu PO
- jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem
- u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání, předmětem daně z příjmů PO
za speciálních podmínek
7
Základem daně
- je rozdíl, o který příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů
osvobozených od daně a přijmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při
respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený
Transformace VH na ZD
Výsledek hospodaření VH
+ položky zvyšující ZD (daňové neuznatelné náklady)
- položky snižující ZD (příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny)
Základ daně ZD
Daňové přiznání
- základ daně (upravený VH)
- odpočty - odčitatelné položky - př. daňová ztráta, dary (max 5% ze ZD snížený o daňovou ztrátu
minulých let)
- základ daně snížený a zaokrouhlený (na 1000 dolů)
- daň - 19%
- slevy na dani - vztah k zaměstnávání postižených osob, z titulu investičních pobídek
- daňová povinnost
Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
- je nepřímou daní, která zatěžuje konečného spotřebitele (poplatník), ale odvádí ji podnikatelský
subjekt - plátce (FO nebo PO, provádějící zdanitelná plnění dodávky zboží a služeb v rámci
podnikání). Postup při zdaňování DPH zajišťuje, aby konečný výkon byl DPH zatížen jen jednou
- upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Osobou povinnou k dani
- je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
- je i PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické
činnosti
Platce daně
- osoba povinná k dani, která má sídlo místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíchž obrat za
12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milion se stává plátcem daně
Ekonomickou činností
- se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti
a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonáváné podle zvláštních právních předpisů, zejména
nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakž i nezávislé činnosti
lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců
- se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento
majetek využíván soustavně
- samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob,
kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem pracovněprávní vztah
Registrace
- registrace k dani z přidané hodnoty - přihláška k registraci k DPH
8
Předmětem daně
- dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo převod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou
povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie z úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou
povinnou k dani nebo PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání
- dovoz zboží(mimo evropské společenství) s místem plnění v tuzemsku
Územní působnost
- tuzemsko - území ČR
- územním Evropského společenství - území stanovené příslušným právním předpisem Evropského
společenství
- třetí země - území mimo území Evropského společenství
Místo plnění
- zásadní úlohu pro problematiku DPH určuje místo plnění
Osvobození od daně(bez nároku na odpočet)
- poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, výchova a
vzdělávání, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení,
zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her za
specifických podmínek
Osvobození od daně (s nárokem na odpočet)
- dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží,
poskytnutí služby do třetí země, přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava
osob, dovoz zboží
Základem daně
- je cena za zdanitelná plnění, která neobsahuje daň
- sazby daně: základní sazby 20% a snížená 14%
Vliv sazeb daně na konečnou cenu
- potraviny, plyn, elektřina, stavby atd
- seznam zboží podléhající snížené sazbě daně 14% a seznam služeb podléhající snížené sazbě daně
14% je uveden v přílože č.1 a 2 zákona o DPH
Daň na výstupu
- je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to
k tomu dni, který nastane dříve. Platce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
mu vznikla povinnost přiznat daň
Nárok na odpočet daně
- má plátce pokud přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu) použije pro uskutečnění své ekonomické
činnosti
Daňová povinnost
- v případě, že daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu vzniká plátci daňová povinnost. Pokud je
však daň na vstupu vyšší než daň na výstupu vzniká plátci nadměrný odpočet, který je do 30-ti dnů od
termínu podání daňového přiznání plátci vrácen příslušným finančním úřadem
Zdaňovacím obdobím
- je kalendářní čtvrtletí nebo měsíc, dle výše obratu plátce za předcházející kalendářní rok
9
- plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. Daňová
povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání
4.přednáška

Spotřební daň
- jsou daněmi na věc a neberou ohled na příjmovou situaci spotřebitele, jako to umožňují důchodové
daně formou úlev, slev a progresivních daňových sazeb. Spotřební daň, ale i daň z přidané hodnoty se
uvaluje přímo no výrobky nebo zboží. Započítávají se tedy do ceny spotřebitele
V daňovýc h systémech
- existuje určitá skupina výrobků, která podléhá spotřebním daním. Tyto výrobky se odlišují od
ostatních svých výrazně vyšším daňovým zatížením
Tyto výrobky
- mají dlouhodobou neměnou spotřebu a tak zaručují stabilní daňový výnos. Spotřební daň, protože
zvyšuje cenu výrobků se uvaluje na výrobky, u kterých je toto možno ospravedlňovat (škodlivost na
zdraví nebo životní prostředí, luxus)
Spotřebními daněmi jsou
. daň z uhlovodíkových paliv a maziv
. lihů a destilátů
. piva
. vína
. z tabáku a tabákových výrobků
Správu daní
- vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně
Daňové území
- pro účely tohoto zákona se rozumí:
. Daňovým územím ČR - území ČR
. Daňovým územím Evr. spol. území stanovené příslušným právním předpisem Evr. spol.
. Třetí země - země mimo daňové území Evropského společenství
Daňové přiznání
- plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání
samostatně za každou daň celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém
tato povinnost vznikla, pokud zákon nestanoví jinak, ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátce
opravněni uplatnin nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak
Při dovozu vybraných výrobků
- se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do
příslušného celního režimu
Hlava I
Daň z minerálních olejů
Předmětem:
. Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu
. Střední oleje a těžké plynové oleje
. Těžké topné oleje
. Odpadní oleje
. Zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízene k prodeji nebo používané pro pohon
motorů, výrobu tepla nebo pro jiné účely
11
Základ daně z minerálních olejů:
- základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při teplotě 15 stupňů C. To
neplatí pro těžké topné oleje, pro zkapalněné ropné plyny a pro uhlovodíkové plyny, u nichž je
základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti
Hlava II
Daň z lihu
Předmětem:
. Líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích,
pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2% objemových etanolu (dle spec.
kódu výrobků)
. I líh neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích pokud celkový obsah lihu
v těchto výrobcích činí více než 22% objemových etanolu (dle spec.kódu výrobků)
Základem daně
- základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 stupňů C
zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Kód kolků
Desetimístný kód: 500925A0BD
. Čtyřmístné registrační číslo držitele registrace - 5009
. Den přijetí objednávky kontrolní pásky -25-tého
. Měsíc přijetí objednávky kontrolní pásky - leden 2010 (A0)
. Rok přijetí objednávky kontrolní pásky - 2010
. Kód objemu spotřebitelského balení - 0,5 (B)
. Kód obsahu úrovně etanolu - nad 37% (D)
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 40% alkoholu (ne zápočet)
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x40)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,002 hl x 28 500 = 57 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 57 Kč bez ohledu na výši ceny
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 50% alkoholu
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x50)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,0025 hl x 28 500 = 71,25 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 71,25 Kč bez ohledu na výši ceny
Hlava III
Daň z piva
Předmětem:
. Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobek obsahující více než 0,5% objemových
alkoholů
. Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny
před zakvašením
12
Základem daně:
- je množství piva vyjádřená v hektolitrech
Hlava IV
Daň z vína a meziproduktů
Předmětem:
. Vína a fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2% objemových
alkoholu, nejvýše však 22% objemových alkoholu
Základem:
- množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech
Hlava V
Daň z tabákových výrobků
Předmětem:
. Jsou tabákové výrobky
. Tabákovými výrobky se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí cigarety, doutníky,
cigarillos a tabák
Základem:
- pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele
- pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech
- u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech
Při porušení zákazu prodeje cigaret:
- konečnému sotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové
válepce, je základem daně rozdíl mezi základem daně z vyšší ceny pro konečného spotřebitele a
základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedeného na tabákové nálepce
Ekologické daně
. Daň ze zemního plynu
. Z pevných paliv
. Z elektřiny
Plátcem daně ze zemního plynu je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému
odpovídá vyšší sazba daně
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na
které se osvobození od daně vztahuj
. E fyzická nebo právnický osob, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu
osvobozeného od daně.
Plátcem daně z pevných paliv je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným
účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje
. Fyzická nebo právnický osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou
pevných paliv osvobozených od daně
13
Plátcem daně z elektřiny je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy
. Fo nebo po která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vtahuje
. Fo nebo po, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od
daně
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (336)
Zobrazit starší komentáře

301 Atuvttoolo Atuvttoolo | E-mail | Web | 6. května 2018 v 19:00 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinolime.com/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinolime.com/# - online casino

302 Aygaitoolo Aygaitoolo | E-mail | Web | 6. května 2018 v 19:26 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinomansion24.com/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinomansion24.com/# - online casino

303 Afoxytoolo Afoxytoolo | E-mail | Web | 7. května 2018 v 2:09 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinoplay24.com/# - online casino

304 Robertjem Robertjem | E-mail | Web | 7. května 2018 v 9:42 | Reagovat

Для Acer Liquid Jade 2/Нефрит Primo/Z630S/Z630 Коробки Отпечатано Потяните Tab PU Кожаный Чехол Чехол рукава Сумка Обложка Большой Размер

<a href=https://Mall-Top.ru/aksessuary-dlja-volos/47880-44-cveta-bestseller-shifon-kruzheva-cvetok-aksessuary-dlja-volos-shifon-shaby-cvetok>44 цвета бестселлер Шифон кружева Цветок Аксессуары Для Волос шифон shaby Цветок 30 шт./лот оптовая</a>

305 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 7. května 2018 v 11:57 | Reagovat

So it is crucial to method police to wholesale jerseys china get the law enforcement report which may be helpful on your New Jersey personalized damage lawyer. The Jersey Boys initial overall look was noticed in 2005 but nevertheless they are really rocking. You've probably even sat in a long Branch funeral home, on the lookout at all from the diverse flower arrangements and considered, "that is an interesting preference of flower." It truly is not <a href=http://www.whatistimebook.com/>cheap nba jerseys</a> at all common to see flowers that will not appear like the standard funeral flower. Several lottery winners, especially people who take a lump sum are now poor. Our life can and can change as we alter our thoughts, and alter what we dwell on. It is really generally just at these non-public auctions wherever revenue Buffalo Bills Jersey is elevated for these kinds of charities.
xlddl20180412er

306 RichardBed RichardBed | E-mail | Web | 7. května 2018 v 12:56 | Reagovat

<a href="https://syndication.dynsrvwer.com/splash.php?idzone=3001092&return_url=" target="_blank">Click Here!</a>

307 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 7. května 2018 v 13:29 | Reagovat

énumérés ici sont quelques-uns des modèles très populaires supplémentaires. Une fois que vous aurez profité des livraisons de vêtements Bape sur Nike Free 5.0 Homme internet, avec un approvisionnement limité, la disponibilité de vos tenues Bape désirées sera considérée comme un problème en plus de l'énorme économie que vous pourriez faire avec tout simplement parce que les vêtements Bape Des produits et des solutions sont fournis via Internet avec les meilleurs taux que vous pourriez avoir. Ces couleurs peuvent même être combinées au même produit. Le premier est que beaucoup de gens gagnent leur vie, parfois une très bonne vie, en faisant du travail créatif sans atteindre le statut d'idoles de films Nike Shox Navina. Bien que ce soit le cas pour la plupart, il y en a encore quelques-uns qui peuvent casser le moule et sortir de votre bo?te. Ils ont exigé un profil défini et également réduire les bords d'attaque pour la confiance sur le ballon en plus d'un contr?le plus élevé, donc Nike leur a offert à eux http://www.motelsavinien.fr/ - et aussi à vous - de la VR Pro Fairway Woods.
xlccl20180412er

308 Afglftoolo Afglftoolo | E-mail | Web | 7. května 2018 v 13:31 | Reagovat

betfair online casino <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">best online casino</a> best online casino https://onlinecasinovegas.us.org/# - online casino games

309 Myronrof Myronrof | E-mail | 7. května 2018 v 13:44 | Reagovat

Jarle Thorsen Unaico Reviews, Jarle Thorsen Unaico SiteTalk, Jarle Thorsen Singapore, Jarle Thorsen SiteTalk Community Inc., Jarle Thorsen itel global group

310 Darrellsed Darrellsed | E-mail | Web | 7. května 2018 v 14:36 | Reagovat

скачать песню минус на минус http://muzzila.ru/

311 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 7. května 2018 v 20:22 | Reagovat

It truly is our habitual psychological attitudes that do form our lives. At times cheap hockey jerseys the explanation for it is actually that the sink will get damaged or you'll find blockages inside the pipe technique working thought the neighborhood. The point is the fact he was lawfully on the road the night he opened up within the cop. Non secular creatures can leave bodily traces of hairs from living animals, and in many cases extinct animals, they usually can depart hairs from genetically altered species. Around the opposite hand, you have got <a href=http://www.minnesotavip.com/>cheap nba jerseys wholesale</a> a proper to comprehend what's happening and to ensure that your circumstance is currently being managed with effectiveness. It is additionally critical to notice that lots of of your reveals are restaged, with alterations and presented as unique and the noteworthy types are classified as the Restaurant and Survivor, that has been televised numerous occasions due to the massive viewership it gained.Article Source: Brown is usually a freelance writer and likes to wholesale nfl jerseys nike jot down about Tv set exhibits and FiOS Tv set.
xlddl20180412er

312 Ajxuotoolo Ajxuotoolo | E-mail | Web | 7. května 2018 v 21:42 | Reagovat

best online casino <a href="https://onlinecasinochase.com/#">casino online</a> casino online https://onlinecasinochase.com/# - online casino real money

313 VictorPer VictorPer | E-mail | Web | 7. května 2018 v 22:21 | Reagovat

If you hunger to view some of the finest and highly exclusive porn star videos with simple click, then you have to visit <a href=http://javlibrary.pro/>javlibrary</a> porn tube search site. Here at <a href=http://javlibrary.pro/>javlibrary</a> free porn tube videos you will find nude free porn clips online and many of horny porn stars, all available and always on duty for the best porn action.

314 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 8. května 2018 v 0:39 | Reagovat

He or she will act as your advocate nfl jerseys outlet through the entire complete scenario. If you haven?t experimented with it but, perhaps you should. Fred Perry footwear have an heritage of excellence that emphasizes the spirit of classical seems to be blended with contemporary kinds. Lots of the tabloids have found the equivalent appears of those two effective females of their article content. One of the more demanding steps here is to negotiate with the insurance policies adjuster for the good <a href=http://www.whatistimebook.com/nba-jerseys-houston-rockets-jersey-c-43_63.html>Houston Rockets Jersey</a> settlement. The present has drama, inspiration and finest musical astounding.
xlddl20180412er

315 Arcfltoolo Arcfltoolo | E-mail | Web | 8. května 2018 v 2:20 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasino777.us.org/#">online casino</a> online casino https://onlinecasino777.us.org/# - online casino

316 Howardlog Howardlog | E-mail | Web | 8. května 2018 v 2:50 | Reagovat

Tune in for some of the perfect and most needed sex movs online by simply browsing <a href=http://javshare.info/>javshare.info</a>, the number one place where you can see any type of granny porn videos your mind desires in seconds. The awesome porn stars, the finest swingers and many more, all available to rock your sexual ideas with mind blowing mature porn videos. Only perfect adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javshare.info/>javshare.info</a>, the only place to wind up your fantasy in proper modes.

317 Azzkstoolo Azzkstoolo | E-mail | Web | 8. května 2018 v 2:53 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinoinus.com/# - online casino

318 Haroldmoign Haroldmoign | E-mail | Web | 8. května 2018 v 4:27 | Reagovat

Tune in for some of the top rated and most wanted sex movies online by simply browsing <a href=http://javshare.info/>www.javshare.info</a>, the number one place where you can see any style of funny porn videos your mind desires in seconds. The sexy porn stars, the finest blondes and many more, all available to rock your sexual fantasy with mind blowing latina porn videos. Only top rated adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javshare.info/>www.javshare.info</a>, the only place to fulfill your imagination in proper modes.

319 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 8. května 2018 v 12:59 | Reagovat

He would even sometimes introduce himself to buyers by his Milwaukee Bucks Jersey drug seller identify. He's nonetheless alive and is designed to execute at a charity application on Monday evening (December 19) in New Jersey. Boscov's business claimed they caught him stealing with the register on camera. She stated, "There certainly are a great deal of people on the market like me who do not know the way to handle cash. 1 with the most distinguished residents of Palm Beach front, Florida, is fuel and media tycoon George Lindemann Sr., 1 of your richest males in the world in keeping with Forbes. In actual fact you will find a <a href=http://www.whatistimebook.com/nike-nfl-jerseys-houston-oilers-jersey-c-177_194.html>Houston Oilers Jersey</a> variety of actuality show-specialized channels on several popular solutions like Verizon FiOS Tv.
xlddl20180412er

320 Ajszjtoolo Ajszjtoolo | E-mail | Web | 8. května 2018 v 13:18 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinochase.com/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinochase.com/# - online casino

321 Ajxhstoolo Ajxhstoolo | E-mail | Web | 8. května 2018 v 17:53 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinovegas.us.org/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinovegas.us.org/# - online casino

322 Davidbloff Davidbloff | E-mail | Web | 8. května 2018 v 20:20 | Reagovat

Tune in for some of the hardest and most wanted adult clips online by simply browsing <a href=http://javshare.info/>javshare porn tube</a>, the number one place where you can see any type of indian porn videos your mind desires in seconds. The stunning porn stars, the finest amateurs and many more, all available to rock your sexual imagination with mind blowing japanese porn videos. Only hardest adult content in HD image and with the best options you can get, all for free at <a href=http://javshare.info/>javshare porn tube</a>, the only place to do your idea in proper modes.

323 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 8. května 2018 v 21:06 | Reagovat

A mix of custom and modernity are encapsulated in each one pair of Fred Perry sneakers nfl jerseys china and sneakers. During the trial, either party will initiate associate degree appeals method that may perhaps last from lots of months to lots of decades. Jersey and Guernsey both (Alderney and Sark also tumble to the identical basket but are as well small to refer to on their own so we'll concentrate to the significant two) fit into a incredibly minimal category of jurisdictions inside the globe. Jon Bon Jovi will not be dead. In between Gorey Castle and Anne Port in St Martin lies Geoffrey's leap. Change your brain by focusing on the belongings you do drive, alternatively of considering, specializing in and complaining with <a href=http://www.newberryfasthealth.com/>cheap nfl jerseys usa</a> regard to the way things are today.
xlddl20180412er

324 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 9. května 2018 v 1:08 | Reagovat

Anticipations, even so, are only as significant as Charlotte Hornets well as Wallabies ordinarily provide. While in the 5 to ten seconds it took for everything to happen I went by a variety of thoughts. One other reward you have is that you may check out for your best seats to take a seat and protected web sites may make the purchase much better. The investigation is accumulating many of the evidence, they're going to interrogate <a href=http://www.newberryfasthealth.com/>wholesale nfl jerseys online</a> while using the witness in order to make an appropriate file of their statements. Supernatural and paranormal demonstrates kind an integral component of a lot of displays, plus some from the noteworthy kinds during the tv age are: Superstar Paranormal Challenge, Scariest Areas on this planet, Paranormal Point out, Ghost Hunters?Some reveals even wholesale jerseys though bordering on paranormal behavior like Panic Factor and Scare Ways have significantly less of the kind of overtones, nonetheless they are doing have and it is not meant with the faint hearted. Be Geared up: Initially, it is best to get a letter of pre-approval from the lender or possibly a home loan company which states how much home <a href=http://www.whatistimebook.com/>cheap nike nfl jerseys china wholesale</a> finance loan you can receive.
xlddl20180412er

325 Arzwitoolo Arzwitoolo | E-mail | Web | 9. května 2018 v 1:22 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino</a> online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino

326 Apczitoolo Apczitoolo | E-mail | Web | 9. května 2018 v 1:23 | Reagovat

online casino <a href="https://onlinecasino777.us.org/#">online casino</a> online casino https://onlinecasino777.us.org/# - online casino

327 Martinjah Martinjah | E-mail | Web | 9. května 2018 v 10:36 | Reagovat

If you dreaming to watch some of the cool and really exclusive free online porn videos with only click, then you should visit <a href=https://javunsensored.net/>jav unsensored</a> long porn tube web site. Here at <a href=https://javunsensored.net/>jav unsensored</a> granny porn tube you will see dirty free sex clips online and thousands of sexy porn stars, all available and always on duty for the best porn action.

328 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 9. května 2018 v 19:07 | Reagovat

Certainement, il est absolument temps pour juste une nouvelle série Adidas NMD Femme de chaussures de basket-ball. Mélangeant la force du polyuréthane et la flexibilité du polyoxysilane, c'est la formulation idéale pour réparer, créer et créer des exigences. Dans le cas où vous envisagez de mettre sur un single préféré, il est possible que vous comprendrez bient?t qu'ils sont vraiment loin depuis longtemps et vous pouvez être hors de la chance. C'est un briquet incroyablement solide et fiable avec des caractéristiques (et le prix) <a href=http://www.mcdonaldsparis.fr/nike-air-pegasus-83-c-32/>Nike Air Pegasus 83</a> qui peuvent ne pas être appréciées par le débutant. C'est souvent un briquet fascinant et étrange dans la mesure où il y a vraiment un coupe-cigare guillotine intégré! à propos de l'avant de votre Blazer Optimus est généralement un cutter tenu magnétiquement qui glisse et s'éteint. Si vous connaissez quelqu'un qui a subi une intervention chirurgicale dans l'?il, vous avez probablement Nike Air Max 1 Femme entendu cette personne se référer au chirurgien en tant que ?ophtalmologiste?.
xlccl20180412er

329 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 9. května 2018 v 21:10 | Reagovat

Insist that you choose to will not Detroit Pistons give out any amount to them, unless they produce an invoice. When my spouse bought baseball coronary heart guards with the kids every time they commenced tiny league I believed what a waste of money. The paper if you're able to read all of the small print and hand printed names in many blank spaces solemnly guarantees that <a href=http://www.whatistimebook.com/nike-nfl-jerseys-dallas-cowboys-jersey-c-177_188.html>Dallas Cowboys Jersey</a> Lloyds of Lubbock Insurance plan Organization will be responsible into the County with the full amount of money of your bail if this specific defendant skips on this certain cost and then can?t be cheap nike nfl jerseys wholesale discovered anywhere to the face in the earth. Fred Perry footwear are present day but use a standard model into them. Possessing or cultivating pot plants for personal usage usually means the exact similar penalties explained above, maybe with some other service fees and penalties included in. She did not <a href=http://www.newberryfasthealth.com/>wholesale nfl jerseys</a> engage in again in this video game.
xlddl20180412er

330 loobreseery loobreseery | E-mail | Web | 10. května 2018 v 22:48 | Reagovat

Ceux-ci sont généralement utilisés dans de nombreux tournois internationaux d'actions sportives. Malgré le Nike Air Max Chaussures Pas Cher fait que ces chaussures sont assez encombrantes et ont une approche virile, les femmes peuvent aussi faire de l'activité avec ces types de baskets en raison de leur teinte et de leur funk. La fonction limpide de Loctite GO2 Glue aidera les personnes à effectuer des réparations invisibles avec beaucoup moins de problèmes. De plus, les sacs à dos Dickies viennent dans leur signature bleu marine ainsi. Quiconque a déjà regardé la série à succès Justified de FX Networks peut attester du fait que Raylan Givens (Timothy Olyphant) est un personnage sympa. Pour la plupart des conditions lors de la recherche de paiements sont terminés en utilisant l'histoire de crédit en jouant aux cartes et également http://www.admissions-devinci.fr/ en espèces tout au long de la livraison.
xlccl20180412er

331 little spots on penis website little spots on penis website | E-mail | Web | 14. května 2018 v 1:17 | Reagovat

Especially revealing, look onward to visiting again.

EXPERTUTLATANDE
Manga man lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta stress, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder farm samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Subsumed under de senaste 20 aren har toot sett the human race i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet looking for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Underneath kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Jag kan verkligen rekommendera Titan Gel site http://lecttrad7.allformen.se/max-penis-size/little-spots-on-penis.php little spots on penis cash-box alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!

332 kuhninazakaz.info kuhninazakaz.info | E-mail | Web | 18. května 2018 v 2:53 | Reagovat

Где купить шкаф Талдомский

http://kuhninazakaz.info/page/gde-kupit-shkaf-taldomskij/
.

333 Bogdanham Bogdanham | E-mail | Web | Úterý v 6:31 | Reagovat

https://sexxxyteen.blogspot.ru
https://webcam011.blogspot.ru
lol pussy

334 TihonJem TihonJem | E-mail | Web | Středa v 16:00 | Reagovat

http://cash-forum.pw/ Все вопросы, связанные с получением кредита. Предложения по данной тематике.

335 tukoKiz tukoKiz | E-mail | Web | Středa v 18:12 | Reagovat

На практике существует и немало изменениям или дополнениям большинством.
[URL=http://gelcom.ru/mazi-ot-temnih-pyaten-varikoz.html]Мази от темных пятен варикоз[/URL]

336 JamesCep JamesCep | E-mail | Web | Včera v 17:27 | Reagovat

Good post, i like it a lot.I was pretty lucky to find your website. It's got a lot of helpful info!
http://www.bakkerijhabets.nl/bakker-kerkrade/custom-writing-service-acquire-custom-essays-14/

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama