Prosinec 2012

bla

17. prosince 2012 v 7:03 | ble |  Diář
Územní finanční orgány jsou správní úřady:
- Vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu vykonávají kontrolu
dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám
pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu
- Z pověření Ministerstva financí poskytují podle zvláštního právního předpisu mezinárodní
pomoc při správě daní a při vymahání některých fin.pohledávek
- Převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky
podle živnostenského zákona
- Vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li
k jejich správě věcně příslušné jiné orgány
Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady, finanční ředitelství a generální
finanční ředitelství
Místní příslušnost
- nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních
orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území ČR a u fyzické osoby místem jejího trvalého
pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území ČR
- Nemá-li FO místo trvalého pobytu na území ČR, je místně příslužný územní finanční orgán,
v obvodu jehož územní působnosti se FO převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého
pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území ČR
Finanční úřady
- Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č.1 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční úřad a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel
finančního ředitelství
Finanční ředitelství
- Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č.3 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody
jím řízených finančních úřadů
- Je účetníé jednotkou. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí
- Řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel generálního
finančního ředitelství
- Může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých
úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu fin.kontroly a v rámci řízení o přestupcích, jiný než
místně příslušný fin.úřad
- Nadřízeným orgánem fin.ředitelství je generální fin.ředitelství
Majetková daně
. Většina obyvatel přeměňuje své příjmy na majetek
. Maj. daně postihují hlavně nemovitosti (pozemky a stavby), motorová vozidla a další majetek
. Typy: a) pravidelné majetkové daně (daň z nemovitosti)
b) jednorázové zdanění (daň dědická, daň darovací, z převodu nemovitosti)
c) speciální (daň silniční - použití vozidla k podnikatelské činnosti)
3
. Doplňkové zdanění osob přímou daní
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí (trojdaň)
. S těmito daněmi jsme se v minulosti nesetkávali, i když v době totality až daňové reformy
k 1.1.1993 tyto daně nahrazoaly notářské poplatky
. Daň dědická a darovací mají speciální skupiny (osoby v 1a 2 skupině neplatí daně)
a) I. skupina - příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti a vnuci) a manželé
b) II. Skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
manželé děti (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů, osoby,
které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před
převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domáctnosti
c) III. Skupina - ostatní FO a PO
. Daň dědická
- Poplatník - dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze zákona, ze závěti nebo z obou
těchto právních důvodů
- Předmět daně - nemovité věci, byty a nebytové prostory, věci movité, cenné papíry,
peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetkové práva a jiné majet. hodnoty
. Daň darovací
- Poplatník - nabyvatel, při darování do ciziny dárce; oprávněný z věcného břemene
- Předmětem daně - nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch
- bezúplatné zřízení věcného břemene
. Daň dědická a darovací
- sazba daně 1% až 40%
- u daně dědické se výsledná částka násobí koeficientem 0,5
- daňové přiznání - do 30 dnů od rozhodného data
- splatnost daně - do 30 dnů od doručení platebního výměru
. Daň z převodu nemovitosti
- poplatník - převodce (ten kdo prodává), nabyvatel (u insolvence), převodce a nabyvatel (u
výměny nemovitosti
- předmětem daně - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti
- sazba daně - 3%
- daňové přiznání - nejpozději do třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad do katastru nemovitostí (atd.)
- splatnost daně - v termínu podání daňového přiznání
2. přednáška
Daň z nemovitosti (2 daně)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna daného roku, podává se jenom jednou pokud nestane
žádná změna (prodej, začnu podnikat v ní, přikoupení časti)
- splatnost daně - do 31. května daného roku, pokud je daňová povinnost nad 5000 Kč dvě stejné
splátky (specifické pro ČR) (31.5 a 30.11), u poplatníků provozující zemědělskou výrobu nebo chov
ryb - dvě stejné splátky (31.8, 30.11)
. Daň z pozemků
- předmětem daně jsou pozemky ČR vedené v katastru nemovitosti
- poplatníkem a) vlastník pozemku (většinou)
b) organizační složka státu nebo PO, která má právo trvalého užívání
(vlastníkem je stát)
c) nájemce - ve speciálních případech
d) uživatel - pokud vlastník pozemků není znám
e) více subjektů - platí daň společně a nerozdílně
4
. Daň ze staveb
- předmětem daně jsou a) stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,
b) byty včetně podílů na společných prostorech, c) nebytové prostory včetně podílů na
společných prostorech
- poplatníci daně jsou: a) vlastník stavby, bytů či nebytového prostoru (95%), b) nájemci a
další subjekty (za speciálních podmínek), c) má-li více subjektů vlastnické právo platí daň
společně a nerozdílně
Daň silniční
- předmět daně: silniční motorová vozidla a jejích přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR,
jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé
souvislosti s podnikáním
- poplatníkem daně: (PO, FO) a) provozovatel vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel zapsaný
v technickém průkazu, b) uživatel vozidla, c) zaměstnavatel (pokud vyšle zaměstnance na pracovní
cestu soukromým vozidlem)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku
- splatnost daně v termínu podání daňového přiznání - v průběhu roku se platí čtvrtletní zálohy do 15
dne následujícího měsíce v čtvrtletí (za 1.čtvrtletí do 15.4.2012, 2.čtvrtletí do 15.7.2012, 3.čtvrtletí do
15.10.2012, 4.čtvrtletí do 15.12.2012)
Už né majetkové daně
Daň z příjmu FO
- osobní důchodová daň - jednou z nejvýznamnější daní
- poplatník vidí výši své daně - výplatní pásky (záloha na daň z příjmů), daňové přiznání
- zdanitelné příjmy: peněžní, nepeněžní(použití služebního vozu k soukromým učelům, zaměstnanec
si koupí v podnikové prodejně s výhodou), dosažené směnou
- rezident - FO, které mají na území ČR bydliště nebo které se v ČR obvykle zdržují (183 dnů), zdaňují
příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí
- nerezidenti - ostatní FO zdaňují v ČR pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR
- termín podání daňového přiznání:
- 1.dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku
(případně 1.10)
- daň je splatná v termínu podání DP (FO podnikající mohou mít povinnost platit zálohy)
Předmět daně:
a) příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6)
- zaměstnanec (poplatník), zaměstnavatel (plátce)
- příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru nebo obdobného poměru
- poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce!!!!!
- příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a
komanditních společností
- odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO, likvidátoři
b) příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti (§ 7)
- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
- příjmy ze živnosti
- příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů
- podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditních
společností
- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a
autorských práv
5
- příjmy z výkonu nezávislého povolání (umělci, sportovci)
- příjmy znalce, tlumočníka a zprostředkovatelé dle zvláštních předpisů
- příjmy z činnosti insolventního správce atd.
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
- podíly na zisku a jiné výnosy z držby CP, úroky a jiné výnosy z vkladů
d) příjmy z pronájmu (§ 9)
- příjmy z pronájmů nemovitostí nebo bytů
- příjmy z pronájmu movitých věcí (soukromé movité či nemovité věci)
e) ostatní příjmy
- dochází ke zvýšení majetku (prodej nemovitého a movitého majetku, příležitostný pronájem
movitého majetku, prodej zemědělských přebytku atd.
- všechny příjmy které nejsou osvobozené a nepatří do §6-§9
Termín podání daňového přiznání:
1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1. července následujícího roku (případně do
1.10.
- daň je splatná v termínu podání DP
3. přednáška
Daň z příjmu právnických osob
- 1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku (případně do
1.10.)
- daň je splatná v termínu podání DP
Veřejná obchodní společnost
- je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky
společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem
- je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- je to PO a daní se buď jako FO(§7)a nebo PO
- společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen ta fyzická osoba, která splňuje všeobecné
podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka
provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání
společnosti
Společnost s ručením omezeným
- je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (do výše svého
nesplacené vkladu)
- může být založena jednou osobou. Společnost může mít nejvíce padesát společníků
- je to PO a daní se jako PO
- ZK je 200 000
- společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a
nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle
stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení
zaniká
6
Komanditní společnost
- je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků
celým svým majetkem (komplementáři)
- je PO, která má část komanditistů (zdaňování jako PO) a komplementáři (jestli jsou PO tak podle PO,
ale může být i FO a zdaňování podle FO)
- komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti
podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená
zvláštním právním předpisem bez ohledu ne předmět podnikání společnosti
- je-li komplementářem PO vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- na komanditní společnost použijí se přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní
společnosti (komplementáři)
Akciová společnost
- je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky
společnosti
- je PO a daní se jako PO
Družstvo
- je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování
hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
- družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým
- je PO a zdaňuje se jako PO
- družstvo musí mít nejméně 5 členů, to neplatí, jsou-li členy alespoň dvě právnické osoby
- družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové
neručí za závazky družstva
Daň z příjmu PO
- zákon o daních z přijmů č. 586/1992 SB., ve znění pozdějších předpisů
- mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění nad zákon
- správa daní z příjmů PO řeší daňový řád
- poplatníkem daně z přijmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu
podle zvláštního právního předpisu
Daňoví rezidenti
- poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa
místa, ze kterého je poplatníkem řízen, mají daňovou povinnosti, která se vztahuje jak na příjmy
plynoucí ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
Daňoví nerezidenti
- poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na
příjmy ze zdrojů na území ČR
Předmětem daně z příjmu PO
- jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem
- u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání, předmětem daně z příjmů PO
za speciálních podmínek
7
Základem daně
- je rozdíl, o který příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů
osvobozených od daně a přijmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při
respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený
Transformace VH na ZD
Výsledek hospodaření VH
+ položky zvyšující ZD (daňové neuznatelné náklady)
- položky snižující ZD (příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny)
Základ daně ZD
Daňové přiznání
- základ daně (upravený VH)
- odpočty - odčitatelné položky - př. daňová ztráta, dary (max 5% ze ZD snížený o daňovou ztrátu
minulých let)
- základ daně snížený a zaokrouhlený (na 1000 dolů)
- daň - 19%
- slevy na dani - vztah k zaměstnávání postižených osob, z titulu investičních pobídek
- daňová povinnost
Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
- je nepřímou daní, která zatěžuje konečného spotřebitele (poplatník), ale odvádí ji podnikatelský
subjekt - plátce (FO nebo PO, provádějící zdanitelná plnění dodávky zboží a služeb v rámci
podnikání). Postup při zdaňování DPH zajišťuje, aby konečný výkon byl DPH zatížen jen jednou
- upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Osobou povinnou k dani
- je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
- je i PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické
činnosti
Platce daně
- osoba povinná k dani, která má sídlo místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíchž obrat za
12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milion se stává plátcem daně
Ekonomickou činností
- se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti
a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonáváné podle zvláštních právních předpisů, zejména
nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakž i nezávislé činnosti
lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců
- se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento
majetek využíván soustavně
- samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob,
kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem pracovněprávní vztah
Registrace
- registrace k dani z přidané hodnoty - přihláška k registraci k DPH
8
Předmětem daně
- dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo převod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou
povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie z úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou
povinnou k dani nebo PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání
- dovoz zboží(mimo evropské společenství) s místem plnění v tuzemsku
Územní působnost
- tuzemsko - území ČR
- územním Evropského společenství - území stanovené příslušným právním předpisem Evropského
společenství
- třetí země - území mimo území Evropského společenství
Místo plnění
- zásadní úlohu pro problematiku DPH určuje místo plnění
Osvobození od daně(bez nároku na odpočet)
- poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, výchova a
vzdělávání, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení,
zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her za
specifických podmínek
Osvobození od daně (s nárokem na odpočet)
- dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží,
poskytnutí služby do třetí země, přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava
osob, dovoz zboží
Základem daně
- je cena za zdanitelná plnění, která neobsahuje daň
- sazby daně: základní sazby 20% a snížená 14%
Vliv sazeb daně na konečnou cenu
- potraviny, plyn, elektřina, stavby atd
- seznam zboží podléhající snížené sazbě daně 14% a seznam služeb podléhající snížené sazbě daně
14% je uveden v přílože č.1 a 2 zákona o DPH
Daň na výstupu
- je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to
k tomu dni, který nastane dříve. Platce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
mu vznikla povinnost přiznat daň
Nárok na odpočet daně
- má plátce pokud přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu) použije pro uskutečnění své ekonomické
činnosti
Daňová povinnost
- v případě, že daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu vzniká plátci daňová povinnost. Pokud je
však daň na vstupu vyšší než daň na výstupu vzniká plátci nadměrný odpočet, který je do 30-ti dnů od
termínu podání daňového přiznání plátci vrácen příslušným finančním úřadem
Zdaňovacím obdobím
- je kalendářní čtvrtletí nebo měsíc, dle výše obratu plátce za předcházející kalendářní rok
9
- plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. Daňová
povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání
4.přednáška

Spotřební daň
- jsou daněmi na věc a neberou ohled na příjmovou situaci spotřebitele, jako to umožňují důchodové
daně formou úlev, slev a progresivních daňových sazeb. Spotřební daň, ale i daň z přidané hodnoty se
uvaluje přímo no výrobky nebo zboží. Započítávají se tedy do ceny spotřebitele
V daňovýc h systémech
- existuje určitá skupina výrobků, která podléhá spotřebním daním. Tyto výrobky se odlišují od
ostatních svých výrazně vyšším daňovým zatížením
Tyto výrobky
- mají dlouhodobou neměnou spotřebu a tak zaručují stabilní daňový výnos. Spotřební daň, protože
zvyšuje cenu výrobků se uvaluje na výrobky, u kterých je toto možno ospravedlňovat (škodlivost na
zdraví nebo životní prostředí, luxus)
Spotřebními daněmi jsou
. daň z uhlovodíkových paliv a maziv
. lihů a destilátů
. piva
. vína
. z tabáku a tabákových výrobků
Správu daní
- vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně
Daňové území
- pro účely tohoto zákona se rozumí:
. Daňovým územím ČR - území ČR
. Daňovým územím Evr. spol. území stanovené příslušným právním předpisem Evr. spol.
. Třetí země - země mimo daňové území Evropského společenství
Daňové přiznání
- plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání
samostatně za každou daň celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém
tato povinnost vznikla, pokud zákon nestanoví jinak, ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátce
opravněni uplatnin nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak
Při dovozu vybraných výrobků
- se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do
příslušného celního režimu
Hlava I
Daň z minerálních olejů
Předmětem:
. Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu
. Střední oleje a těžké plynové oleje
. Těžké topné oleje
. Odpadní oleje
. Zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízene k prodeji nebo používané pro pohon
motorů, výrobu tepla nebo pro jiné účely
11
Základ daně z minerálních olejů:
- základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při teplotě 15 stupňů C. To
neplatí pro těžké topné oleje, pro zkapalněné ropné plyny a pro uhlovodíkové plyny, u nichž je
základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti
Hlava II
Daň z lihu
Předmětem:
. Líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích,
pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2% objemových etanolu (dle spec.
kódu výrobků)
. I líh neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích pokud celkový obsah lihu
v těchto výrobcích činí více než 22% objemových etanolu (dle spec.kódu výrobků)
Základem daně
- základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 stupňů C
zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Kód kolků
Desetimístný kód: 500925A0BD
. Čtyřmístné registrační číslo držitele registrace - 5009
. Den přijetí objednávky kontrolní pásky -25-tého
. Měsíc přijetí objednávky kontrolní pásky - leden 2010 (A0)
. Rok přijetí objednávky kontrolní pásky - 2010
. Kód objemu spotřebitelského balení - 0,5 (B)
. Kód obsahu úrovně etanolu - nad 37% (D)
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 40% alkoholu (ne zápočet)
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x40)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,002 hl x 28 500 = 57 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 57 Kč bez ohledu na výši ceny
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 50% alkoholu
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x50)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,0025 hl x 28 500 = 71,25 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 71,25 Kč bez ohledu na výši ceny
Hlava III
Daň z piva
Předmětem:
. Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobek obsahující více než 0,5% objemových
alkoholů
. Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny
před zakvašením
12
Základem daně:
- je množství piva vyjádřená v hektolitrech
Hlava IV
Daň z vína a meziproduktů
Předmětem:
. Vína a fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2% objemových
alkoholu, nejvýše však 22% objemových alkoholu
Základem:
- množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech
Hlava V
Daň z tabákových výrobků
Předmětem:
. Jsou tabákové výrobky
. Tabákovými výrobky se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí cigarety, doutníky,
cigarillos a tabák
Základem:
- pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele
- pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech
- u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech
Při porušení zákazu prodeje cigaret:
- konečnému sotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové
válepce, je základem daně rozdíl mezi základem daně z vyšší ceny pro konečného spotřebitele a
základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedeného na tabákové nálepce
Ekologické daně
. Daň ze zemního plynu
. Z pevných paliv
. Z elektřiny
Plátcem daně ze zemního plynu je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému
odpovídá vyšší sazba daně
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na
které se osvobození od daně vztahuj
. E fyzická nebo právnický osob, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu
osvobozeného od daně.
Plátcem daně z pevných paliv je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným
účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje
. Fyzická nebo právnický osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou
pevných paliv osvobozených od daně
13
Plátcem daně z elektřiny je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy
. Fo nebo po která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vtahuje
. Fo nebo po, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od
daně