ekonomocky cyklus

15. května 2012 v 22:22
EKONOMICKÝ CYKLUS
Je posloupností pravidelně se opakujících fází vzestupu, poklesu a stagnace makroekonomické aktivity. Jde o jakýsi neustálý koloběh, v jehož průběhu se jednotlivé fáze postupně vystřídají a jakmile k tomu dojde, celý proces vypuká nanovo. Fázemi ekonomického cyklu jsou: expanze (též oživení, obnova), vrchol (konjunktura, prosperita, boom), kontrakce (recese, krize) a dno (sedlo, deprese).
EXPANZE znamená, že HDP země nabývá na síle. Domácnosti ve zvýšené míře poptávají statky produkované firmami. Zaměstnanost v ekonomice roste. V expandující ekonomice se více spotřebovává, více vyrábí i více investuje.
NA VRCHOLU zvyšují se ceny produkovaných statků. Oslabuje se míra úspor. Intenzivní aktivita trhů a vysoká úroveň zaměstnanosti, mezd a cen zastírá prohlubující se ekonomické problémy.

*tvořivá destrukce-provedením destrukce se vytvoří prostor pro inovace ( pro nové věci)
**akcelerátor-viz. str. 58
-cyklus je vyvolán změnou peněz v oběhu
Q- peněžní iluze, adaptivní očekávání
KONTRAKCIje možno vnímat jako proces jakési ozdravné reakce ekonomiky na předchozí období přílišného optimismu a rozmachu spotřeby i výroby. Omezuje se investiční činnost díky rostoucí nezaměstnanosti a důsledkem postupného snižování mzdových sazeb firmami tlačenými poklesem zájmu o nabízené zboží.
Ekonomika se dostává na dno její aktivity. Nezaměstnanost je vysoká, výdaje spotřebitelů a potenciálních investorů stagnují na velmi nízké úrovni. Nízká cenová hladina, pozvolna se najímají noví pracovníci a domácnostem porostou příjmy.
Perioda ekonomického cyklu je dána počtem měsíců, které uplynou mezi "body zvratu" v průběhu cyklického pohybu (např. mezi dvěma po sobě následujícími vrcholy či dvěma sedly).
Amplituda ekonomického cyklu odpovídá počtu měsíců, které v průběhu cyklického pohybu uplynou mezi horním a dolním "bodem zvratu" (tj. mezi vrcholem a sedlem).
Procyklické chování cenové hladiny - cenová hladina bude ve fázi expanze růst a ve fázi kontrakce klesat. Díky změně agregátní poptávky.
Kontracyklicky se chová, pokud je ekonomika ve fázi kontrakce a cenová hladina se zvyšuje. Toto chování cenové hladiny padá na vrub nabídkovým změnám.
Kitchinovy cykly jsou ekonomické cykly s udávanou průměrnou periodou cca 40 měsíců. Tento krátkodobý typ cyklů je tradičně ztotožňován s opakovanými změnami v zásobách rozpracované výroby.
Juglarovy cykly mají udávanou průměrnou periodu o hodnotě 9-10 let. Tento střednědobý typ cyklů je připisován periodickým výkyvům v investicích do kapitálových statků.
Kondratěvovy cykly - neboli také "dlouhé vlny" - mají udávanou průměrnou periodicitu odpovídající cca 50 rokům. Jsou tradičně spojovány s probíhajícím technologickým pokrokem, válkami, revolucemi a obdobnými událostmi.
Ekonomický cyklus se v modelu s multiplikátorem a akcelerátorem generuje samovolně na základě interakce reálného agregátního důchodu (Y) a čistých indukovaných investic (IND), nutné je pouze počáteční jednorázové zvýšení či snížení autonomních investic v ekonomice (ΔI0). Peníze v tomto modelu nehrají aktivní roli.
Kapitálový koeficient/koeficient kapitálové náročnosti - poměr mezi hodnotou kapitálu potřebného k produkci určitého rozsahu a hodnotou této produkce. Kapitálové statky jsou používány dlouhodobě a spotřebovávají se postupně. Rozšiřování zásoby kapitálu je potřebné jen tehdy, když v ekonomice rostou výroba a důchody. Jejich růst vytváří poptávku po investicích. K tomu, aby investice klesaly, není zapotřebí, aby výroba a důchody klesaly. Stačí, když přestanou růst.


Princip akcelerace
Investice (čisté) znamenají přírůstek kapitálu (I=ΔK) a závisí: na výši kapitálového koeficientu a na míře růstu produkce:
I = K / Q * ΔQ
I - investice
K - kapitál
K/Q - kapitálový koeficient
Q - rozsah produkce
Při konstantním kapitálovém koeficientu 2 bude vztah mezi investice a produkcí:
I = 2 * ΔQ
Rozsah investic v ekonomice nezávisí na jejím produktu, nýbrž na jeho změnách, na tom, jak rychle produkce roste nebo klesá. Investice porostou jen tehdy, když se bude růst produkce zrychlovat, v důsledku čehož se bude rozšiřovat mezera mezi žádoucí a skutečnou zásobou kapitálu.
Princip akcelerace předpokládá:
  • K tomu, aby objem investic zůstal stabilní, musí produkce ekonomiky růst stabilním tempem
  • Investice klesají již v důsledku samotného zpomalení růstu produkce ekonomiky
Investice reagují na změny ve vývoji produkce přecitlivěle, že zaznamenávají mnohem větší výkyvy (fluktuace) než produkce. Někdy proto bývá princip akcelerace definován jako přehnaná reakce investic na změny v rozsahu výroby.

grafická ilustrace akceleračního principu

MONETARISTICKÝ MODEL EKONOMICKÉHO CYKLU
Monetaristé považují tržní hospodářství za poměrně vnitřně stabilní a za skutečné "viníky" cyklického kolísání mají centrální banky a jejich škodlivé zásahy zvnějšku do ekonomiky.
Hypotéza adaptivních očekávánítvrdí, že lidé vytvářejí své předpovědi budoucího dění v ekonomice na základě veškerých svých dosavadních zkušeností s chováním předvídané veličiny. Největší význam přitom připisují nejčerstvějším zkušenostem, nejméně se pak spoléhají na zkušenosti ze vzdálené minulosti.
Přírodní cyklus
Sluneční skvrny ovlivňují množství slunečního záření, což se následně projevuje ve změnách intenzity sklizně obilí a posléze ve vývoji celé ekonomiky.
Inovační model
Cyklické výkyvy ekonomické aktivity jsou komerční aplikace nových výrobních technik, logistických postupů a metod řízení, zdokonalených výrobků zkrátka inovace v nejširším slova smyslu. Inovace jsou přitom ziskově orientovanému ekonomickému systému vlastní, a tak se v tržních ekonomikách neustále střídají fáze cyklického rozmachu a útlumu.
Politicko-ekonomický cyklus- politici se snaží maximalizovat svůj užitek. Každý z politických vůdců si je dobře vědom skutečnosti, že má-li být v příštích volbách opětovně zvolen, musí se snažit zalíbit občanům. Pravicoví voliči obvykle preferují nízkou inflaci za cenu zvýšené nezaměstnanosti, zatímco levicoví voliči kladou naopak na první místo svého žebříčku hodnot nízkou nezaměstnanost.
Okunův zákon - dává do kvantitativního vztahu cyklické pohyby zaměstnanosti a agregátního výstupu. Poměr 1:3… klesne mi ekonomika o 3% pod svůj potencionální produkt, míra nezaměstanosti vzroste o 1% nad svoji přirozenou míru
Okunové mezery - společenské náklady, které s sebou nesou ekonomické cykly.
Okunova deflační mezera výstupu - pokud se skutečný agregátní výstup (či produkt) ekonomiky nachází pod úrovní potenciálního výstupu (produktu), nejsou v ekonomice využívány některé dostupné výrobní faktory. Znamená to, že je ze strany výrobců nedostatečná poptávka po práci, kapitálu a surovinových zdrojích. Existuje tedy cyklická nezaměstnanost, na finančních trzích je přebytek úspor a firmy produkují menší objem výrobků a služeb, než jsou v zásadě schopny. Obvykle dochází také k poklesu cenové hladiny.
Okunova inflační mezera výstupu - agregátní výstup (produkt) nad úrovní potenciálního výstupu (produktu), výrobní faktory jsou využívány až příliš intenzivně. Ceny výrobních faktorů prudce rostou.
Stabilizační (anticyklická) politika - má podobu expanzivních či restriktivních zásahů centrální banky a vlády. Stabilizační politika je tedy: 1) makroekonomická (monetární a fiskální)
2) poptávkově orientovaná (působí v první řadě na agregátní poptávku)
Proto bývá stabilizační politika též někdy označována jako politika "poptávkového managementu".

Teorém lokomotivy - cyklický vzestup výkonnosti jedné ekonomiky "potáhne" vzhůru výkonnost v jiných ekonomikách. Také tato mezinárodní závislost ekonomických cyklů komplikuje provádění stabilizačních politik.

ENDOGENNÍ (vnitřní) ZMĚNY
EXOGENNÍ (vnější) ZMĚNY
NABÍDKA
Schumpeterovy inovační cykly*
Přírodní vlivy
POPTÁVKA
Keynes-multiplikátor-nestabilita investic-akcelerátor**
Monetarismus
M*V= P*Q

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama