bla

17. prosince 2012 v 7:03 | ble |  Diář
Územní finanční orgány jsou správní úřady:
- Vykonávají správu daní podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají finanční kontrolu podle zvláštního právního předpisu vykonávají kontrolu
dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám
pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav podle zvláštního právního předpisu
- Z pověření Ministerstva financí poskytují podle zvláštního právního předpisu mezinárodní
pomoc při správě daní a při vymahání některých fin.pohledávek
- Převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
podle zvláštního právního předpisu
- Vykonávají kontrolu označení provozovny a ukládají pokuty a povinnost odstranit nedostatky
podle živnostenského zákona
- Vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li
k jejich správě věcně příslušné jiné orgány
Soustavu územních finančních orgánů tvoří finanční úřady, finanční ředitelství a generální
finanční ředitelství
Místní příslušnost
- nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, řídí se místní příslušnost územních finančních
orgánů u právnické osoby jejím sídlem na území ČR a u fyzické osoby místem jejího trvalého
pobytu, popřípadě místem pobytu cizince na území ČR
- Nemá-li FO místo trvalého pobytu na území ČR, je místně příslužný územní finanční orgán,
v obvodu jehož územní působnosti se FO převážně zdržuje. Nelze-li zjistit místo trvalého
pobytu, je místní příslušnost určena posledním známým místem jejího pobytu na území ČR
Finanční úřady
- Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v příloze č.1 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční úřad a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel
finančního ředitelství
Finanční ředitelství
- Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v příloze č.3 k zákonu o
územních finančních orgánech
- Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody
jím řízených finančních úřadů
- Je účetníé jednotkou. Zajišťuje osobní a věcné potřeby finančních úřadů, které řídí
- Řídí a za jeho činnost odpovídá ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel generálního
finančního ředitelství
- Může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením některých
úkonů v rámci správy daní, v rámci výkonu fin.kontroly a v rámci řízení o přestupcích, jiný než
místně příslušný fin.úřad
- Nadřízeným orgánem fin.ředitelství je generální fin.ředitelství
Majetková daně
. Většina obyvatel přeměňuje své příjmy na majetek
. Maj. daně postihují hlavně nemovitosti (pozemky a stavby), motorová vozidla a další majetek
. Typy: a) pravidelné majetkové daně (daň z nemovitosti)
b) jednorázové zdanění (daň dědická, daň darovací, z převodu nemovitosti)
c) speciální (daň silniční - použití vozidla k podnikatelské činnosti)
3
. Doplňkové zdanění osob přímou daní
Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí (trojdaň)
. S těmito daněmi jsme se v minulosti nesetkávali, i když v době totality až daňové reformy
k 1.1.1993 tyto daně nahrazoaly notářské poplatky
. Daň dědická a darovací mají speciální skupiny (osoby v 1a 2 skupině neplatí daně)
a) I. skupina - příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti a vnuci) a manželé
b) II. Skupina - příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
manželé děti (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů, osoby,
které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před
převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domáctnosti
c) III. Skupina - ostatní FO a PO
. Daň dědická
- Poplatník - dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze zákona, ze závěti nebo z obou
těchto právních důvodů
- Předmět daně - nemovité věci, byty a nebytové prostory, věci movité, cenné papíry,
peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetkové práva a jiné majet. hodnoty
. Daň darovací
- Poplatník - nabyvatel, při darování do ciziny dárce; oprávněný z věcného břemene
- Předmětem daně - nemovitosti a movitý majetek, jiný majetkový prospěch
- bezúplatné zřízení věcného břemene
. Daň dědická a darovací
- sazba daně 1% až 40%
- u daně dědické se výsledná částka násobí koeficientem 0,5
- daňové přiznání - do 30 dnů od rozhodného data
- splatnost daně - do 30 dnů od doručení platebního výměru
. Daň z převodu nemovitosti
- poplatník - převodce (ten kdo prodává), nabyvatel (u insolvence), převodce a nabyvatel (u
výměny nemovitosti
- předmětem daně - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti
- sazba daně - 3%
- daňové přiznání - nejpozději do třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán
vklad do katastru nemovitostí (atd.)
- splatnost daně - v termínu podání daňového přiznání
2. přednáška
Daň z nemovitosti (2 daně)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna daného roku, podává se jenom jednou pokud nestane
žádná změna (prodej, začnu podnikat v ní, přikoupení časti)
- splatnost daně - do 31. května daného roku, pokud je daňová povinnost nad 5000 Kč dvě stejné
splátky (specifické pro ČR) (31.5 a 30.11), u poplatníků provozující zemědělskou výrobu nebo chov
ryb - dvě stejné splátky (31.8, 30.11)
. Daň z pozemků
- předmětem daně jsou pozemky ČR vedené v katastru nemovitosti
- poplatníkem a) vlastník pozemku (většinou)
b) organizační složka státu nebo PO, která má právo trvalého užívání
(vlastníkem je stát)
c) nájemce - ve speciálních případech
d) uživatel - pokud vlastník pozemků není znám
e) více subjektů - platí daň společně a nerozdílně
4
. Daň ze staveb
- předmětem daně jsou a) stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,
b) byty včetně podílů na společných prostorech, c) nebytové prostory včetně podílů na
společných prostorech
- poplatníci daně jsou: a) vlastník stavby, bytů či nebytového prostoru (95%), b) nájemci a
další subjekty (za speciálních podmínek), c) má-li více subjektů vlastnické právo platí daň
společně a nerozdílně
Daň silniční
- předmět daně: silniční motorová vozidla a jejích přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR,
jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé
souvislosti s podnikáním
- poplatníkem daně: (PO, FO) a) provozovatel vozidla registrovaného v ČR v registru vozidel zapsaný
v technickém průkazu, b) uživatel vozidla, c) zaměstnavatel (pokud vyšle zaměstnance na pracovní
cestu soukromým vozidlem)
- zdaňovací období je kalendářní rok
- daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího roku
- splatnost daně v termínu podání daňového přiznání - v průběhu roku se platí čtvrtletní zálohy do 15
dne následujícího měsíce v čtvrtletí (za 1.čtvrtletí do 15.4.2012, 2.čtvrtletí do 15.7.2012, 3.čtvrtletí do
15.10.2012, 4.čtvrtletí do 15.12.2012)
Už né majetkové daně
Daň z příjmu FO
- osobní důchodová daň - jednou z nejvýznamnější daní
- poplatník vidí výši své daně - výplatní pásky (záloha na daň z příjmů), daňové přiznání
- zdanitelné příjmy: peněžní, nepeněžní(použití služebního vozu k soukromým učelům, zaměstnanec
si koupí v podnikové prodejně s výhodou), dosažené směnou
- rezident - FO, které mají na území ČR bydliště nebo které se v ČR obvykle zdržují (183 dnů), zdaňují
příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí
- nerezidenti - ostatní FO zdaňují v ČR pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR
- termín podání daňového přiznání:
- 1.dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku
(případně 1.10)
- daň je splatná v termínu podání DP (FO podnikající mohou mít povinnost platit zálohy)
Předmět daně:
a) příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6)
- zaměstnanec (poplatník), zaměstnavatel (plátce)
- příjmy z pracovněprávního, služebního nebo členského poměru nebo obdobného poměru
- poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazů plátce!!!!!
- příjmy za práci členů družstev, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným a
komanditních společností
- odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů PO, likvidátoři
b) příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti (§ 7)
- příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
- příjmy ze živnosti
- příjmy z jiného podnikání dle zvláštních předpisů
- podíly na zisku společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditních
společností
- příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a
autorských práv
5
- příjmy z výkonu nezávislého povolání (umělci, sportovci)
- příjmy znalce, tlumočníka a zprostředkovatelé dle zvláštních předpisů
- příjmy z činnosti insolventního správce atd.
c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
- podíly na zisku a jiné výnosy z držby CP, úroky a jiné výnosy z vkladů
d) příjmy z pronájmu (§ 9)
- příjmy z pronájmů nemovitostí nebo bytů
- příjmy z pronájmu movitých věcí (soukromé movité či nemovité věci)
e) ostatní příjmy
- dochází ke zvýšení majetku (prodej nemovitého a movitého majetku, příležitostný pronájem
movitého majetku, prodej zemědělských přebytku atd.
- všechny příjmy které nejsou osvobozené a nepatří do §6-§9
Termín podání daňového přiznání:
1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1. července následujícího roku (případně do
1.10.
- daň je splatná v termínu podání DP
3. přednáška
Daň z příjmu právnických osob
- 1. Dubna následujícího roku
- daňový poradce: prodloužení termínu podání DP do 1.července následujícího roku (případně do
1.10.)
- daň je splatná v termínu podání DP
Veřejná obchodní společnost
- je to společnost, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky
společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem
- je-li společníkem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojená s účastí ve společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- je to PO a daní se buď jako FO(§7)a nebo PO
- společníkem veřejné obchodní společnosti může být jen ta fyzická osoba, která splňuje všeobecné
podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka
provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem, bez ohledu na předmět podnikání
společnosti
Společnost s ručením omezeným
- je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky
společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku (do výše svého
nesplacené vkladu)
- může být založena jednou osobou. Společnost může mít nejvíce padesát společníků
- je to PO a daní se jako PO
- ZK je 200 000
- společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Společníci ručí společně a
nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle
stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení
zaniká
6
Komanditní společnost
- je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého
nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků
celým svým majetkem (komplementáři)
- je PO, která má část komanditistů (zdaňování jako PO) a komplementáři (jestli jsou PO tak podle PO,
ale může být i FO a zdaňování podle FO)
- komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti
podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená
zvláštním právním předpisem bez ohledu ne předmět podnikání společnosti
- je-li komplementářem PO vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její
statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce
- na komanditní společnost použijí se přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku o veřejné obchodní
společnosti (komplementáři)
Akciová společnost
- je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky
společnosti
- je PO a daní se jako PO
Družstvo
- je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování
hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů
- družstvo, které zajišťuje bytové potřeby svých členů, je družstvem bytovým
- je PO a zdaňuje se jako PO
- družstvo musí mít nejméně 5 členů, to neplatí, jsou-li členy alespoň dvě právnické osoby
- družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové
neručí za závazky družstva
Daň z příjmu PO
- zákon o daních z přijmů č. 586/1992 SB., ve znění pozdějších předpisů
- mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění nad zákon
- správa daní z příjmů PO řeší daňový řád
- poplatníkem daně z přijmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu
podle zvláštního právního předpisu
Daňoví rezidenti
- poplatníci, kteří mají na území ČR své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa
místa, ze kterého je poplatníkem řízen, mají daňovou povinnosti, která se vztahuje jak na příjmy
plynoucí ze zdroje na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
Daňoví nerezidenti
- poplatníci, kteří nemají na území ČR své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na
příjmy ze zdrojů na území ČR
Předmětem daně z příjmu PO
- jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem
- u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání, předmětem daně z příjmů PO
za speciálních podmínek
7
Základem daně
- je rozdíl, o který příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně a příjmů
osvobozených od daně a přijmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při
respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, upravený
Transformace VH na ZD
Výsledek hospodaření VH
+ položky zvyšující ZD (daňové neuznatelné náklady)
- položky snižující ZD (příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny)
Základ daně ZD
Daňové přiznání
- základ daně (upravený VH)
- odpočty - odčitatelné položky - př. daňová ztráta, dary (max 5% ze ZD snížený o daňovou ztrátu
minulých let)
- základ daně snížený a zaokrouhlený (na 1000 dolů)
- daň - 19%
- slevy na dani - vztah k zaměstnávání postižených osob, z titulu investičních pobídek
- daňová povinnost
Nepřímé daně
Daň z přidané hodnoty
- je nepřímou daní, která zatěžuje konečného spotřebitele (poplatník), ale odvádí ji podnikatelský
subjekt - plátce (FO nebo PO, provádějící zdanitelná plnění dodávky zboží a služeb v rámci
podnikání). Postup při zdaňování DPH zajišťuje, aby konečný výkon byl DPH zatížen jen jednou
- upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Osobou povinnou k dani
- je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti
- je i PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické
činnosti
Platce daně
- osoba povinná k dani, která má sídlo místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, jejíchž obrat za
12 kalendářních měsíců přesáhne částku 1 milion se stává plátcem daně
Ekonomickou činností
- se rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti
a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonáváné podle zvláštních právních předpisů, zejména
nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakž i nezávislé činnosti
lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců
- se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento
majetek využíván soustavně
- samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob,
kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem pracovněprávní vztah
Registrace
- registrace k dani z přidané hodnoty - přihláška k registraci k DPH
8
Předmětem daně
- dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo převod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou
povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, s místem plnění v tuzemsku
- pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie z úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou
povinnou k dani nebo PO, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání
- dovoz zboží(mimo evropské společenství) s místem plnění v tuzemsku
Územní působnost
- tuzemsko - území ČR
- územním Evropského společenství - území stanovené příslušným právním předpisem Evropského
společenství
- třetí země - území mimo území Evropského společenství
Místo plnění
- zásadní úlohu pro problematiku DPH určuje místo plnění
Osvobození od daně(bez nároku na odpočet)
- poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, pojišťovací činnosti, výchova a
vzdělávání, převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení,
zdravotnické služby a zboží, sociální pomoc, provozování loterií a jiných podobných her za
specifických podmínek
Osvobození od daně (s nárokem na odpočet)
- dodání zboží do jiného členského státu, pořízení zboží z jiného členského státu, vývoz zboží,
poskytnutí služby do třetí země, přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží, přeprava
osob, dovoz zboží
Základem daně
- je cena za zdanitelná plnění, která neobsahuje daň
- sazby daně: základní sazby 20% a snížená 14%
Vliv sazeb daně na konečnou cenu
- potraviny, plyn, elektřina, stavby atd
- seznam zboží podléhající snížené sazbě daně 14% a seznam služeb podléhající snížené sazbě daně
14% je uveden v přílože č.1 a 2 zákona o DPH
Daň na výstupu
- je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to
k tomu dni, který nastane dříve. Platce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
mu vznikla povinnost přiznat daň
Nárok na odpočet daně
- má plátce pokud přijatá zdanitelná plnění (daň na vstupu) použije pro uskutečnění své ekonomické
činnosti
Daňová povinnost
- v případě, že daň na výstupu je vyšší než daň na vstupu vzniká plátci daňová povinnost. Pokud je
však daň na vstupu vyšší než daň na výstupu vzniká plátci nadměrný odpočet, který je do 30-ti dnů od
termínu podání daňového přiznání plátci vrácen příslušným finančním úřadem
Zdaňovacím obdobím
- je kalendářní čtvrtletí nebo měsíc, dle výše obratu plátce za předcházející kalendářní rok
9
- plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání. Daňová
povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání
4.přednáška

Spotřební daň
- jsou daněmi na věc a neberou ohled na příjmovou situaci spotřebitele, jako to umožňují důchodové
daně formou úlev, slev a progresivních daňových sazeb. Spotřební daň, ale i daň z přidané hodnoty se
uvaluje přímo no výrobky nebo zboží. Započítávají se tedy do ceny spotřebitele
V daňovýc h systémech
- existuje určitá skupina výrobků, která podléhá spotřebním daním. Tyto výrobky se odlišují od
ostatních svých výrazně vyšším daňovým zatížením
Tyto výrobky
- mají dlouhodobou neměnou spotřebu a tak zaručují stabilní daňový výnos. Spotřební daň, protože
zvyšuje cenu výrobků se uvaluje na výrobky, u kterých je toto možno ospravedlňovat (škodlivost na
zdraví nebo životní prostředí, luxus)
Spotřebními daněmi jsou
. daň z uhlovodíkových paliv a maziv
. lihů a destilátů
. piva
. vína
. z tabáku a tabákových výrobků
Správu daní
- vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně
Daňové území
- pro účely tohoto zákona se rozumí:
. Daňovým územím ČR - území ČR
. Daňovým územím Evr. spol. území stanovené příslušným právním předpisem Evr. spol.
. Třetí země - země mimo daňové území Evropského společenství
Daňové přiznání
- plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání
samostatně za každou daň celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém
tato povinnost vznikla, pokud zákon nestanoví jinak, ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátce
opravněni uplatnin nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak
Při dovozu vybraných výrobků
- se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do
příslušného celního režimu
Hlava I
Daň z minerálních olejů
Předmětem:
. Motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu
. Střední oleje a těžké plynové oleje
. Těžké topné oleje
. Odpadní oleje
. Zkapalněné ropné plyny určené k použití, nabízene k prodeji nebo používané pro pohon
motorů, výrobu tepla nebo pro jiné účely
11
Základ daně z minerálních olejů:
- základem daně je množství minerálních olejů vyjádřené v 1000 litrech při teplotě 15 stupňů C. To
neplatí pro těžké topné oleje, pro zkapalněné ropné plyny a pro uhlovodíkové plyny, u nichž je
základem daně množství vyjádřené v tunách čisté hmotnosti
Hlava II
Daň z lihu
Předmětem:
. Líh (etanol) včetně neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený v jakýchkoli výrobcích,
pokud celkový obsah lihu v těchto výrobcích činí více než 1,2% objemových etanolu (dle spec.
kódu výrobků)
. I líh neodděleného lihu vzniklého kvašením, obsažený ve výrobcích pokud celkový obsah lihu
v těchto výrobcích činí více než 22% objemových etanolu (dle spec.kódu výrobků)
Základem daně
- základem daně je množství lihu vyjádřené v hektolitrech etanolu při teplotě 20 stupňů C
zaokrouhlené na dvě desetinná místa
Kód kolků
Desetimístný kód: 500925A0BD
. Čtyřmístné registrační číslo držitele registrace - 5009
. Den přijetí objednávky kontrolní pásky -25-tého
. Měsíc přijetí objednávky kontrolní pásky - leden 2010 (A0)
. Rok přijetí objednávky kontrolní pásky - 2010
. Kód objemu spotřebitelského balení - 0,5 (B)
. Kód obsahu úrovně etanolu - nad 37% (D)
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 40% alkoholu (ne zápočet)
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x40)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,002 hl x 28 500 = 57 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 57 Kč bez ohledu na výši ceny
Výpočet daně z lihu z 0,5 l lahve 50% alkoholu
Přepočet na množství absolutního etanolu (100%):
. 100l = 1 hl
. 0,5 l = 0,005 hl
. ((0,005x50)/100) = 0,002 hl
. Sazba daně z lihu činí 28 500 kč/hl
. Vlastní výpočet daně z lihu: 0,0025 hl x 28 500 = 71,25 kč
. Z jedné 0,5 l lahve odvedou 71,25 Kč bez ohledu na výši ceny
Hlava III
Daň z piva
Předmětem:
. Pivem se pro účely tohoto zákona rozumí výrobek obsahující více než 0,5% objemových
alkoholů
. Koncentrace piva se vyjadřuje v procentech jako procentní obsah extraktu původní mladiny
před zakvašením
12
Základem daně:
- je množství piva vyjádřená v hektolitrech
Hlava IV
Daň z vína a meziproduktů
Předmětem:
. Vína a fermentované nápoje a meziprodukty, které obsahují více než 1,2% objemových
alkoholu, nejvýše však 22% objemových alkoholu
Základem:
- množství vína a meziproduktů vyjádřené v hektolitrech
Hlava V
Daň z tabákových výrobků
Předmětem:
. Jsou tabákové výrobky
. Tabákovými výrobky se pro účely zákona o spotřebních daních rozumí cigarety, doutníky,
cigarillos a tabák
Základem:
- pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele
- pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech
- u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku množství vyjádřené v kilogramech
Při porušení zákazu prodeje cigaret:
- konečnému sotřebiteli za cenu vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové
válepce, je základem daně rozdíl mezi základem daně z vyšší ceny pro konečného spotřebitele a
základem daně z ceny pro konečného spotřebitele uvedeného na tabákové nálepce
Ekologické daně
. Daň ze zemního plynu
. Z pevných paliv
. Z elektřiny
Plátcem daně ze zemního plynu je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému
odpovídá vyšší sazba daně
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na
které se osvobození od daně vztahuj
. E fyzická nebo právnický osob, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu
osvobozeného od daně.
Plátcem daně z pevných paliv je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli
. Fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným
účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje
. Fyzická nebo právnický osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou
pevných paliv osvobozených od daně
13
Plátcem daně z elektřiny je
. Dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli
. Provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy
. Fo nebo po která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se
osvobození od daně vtahuje
. Fo nebo po, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od
daně
 

mezinarodni obchod

15. května 2012 v 22:25
15.Kapitola
MEZINÁRODNÍ OBCHOD
Příčiny existence mezinárodního obchodu
 1. Rozdílné preference spotřebitelů v různých zemích, které jsou schopny vyrábět stejné nebo velmi podobné produkty, a přesto mezi nimi probíhá směna. Například předpokládejme, že v Česku lidé dávají přednost nudlím s mákem, na Slovensku zase lidé mají rádi bramborové halušky. Mák i brambory se pěstují v obou zemích, ale přebytky českých brambor vozí na Slovensko a mák ze Slovenska do Česka
 2. Úspory z rozsahu (z velkovýroby) - výrobce může rozšířením objemu výroby dosáhnout vyššího zisku. Malý národní trh však brání dalšímu rozšíření výroby, neboť domácí trh je nasycen a tak firma musí vyvážet do zahraničí

 1. ABSOLUTNÍ VÝHODY - země dokáže vyrábět dané zboží s absolutně nižšími náklady než ostatní státy. Pro tuto zemi je pak výhodné se na výrobu daného zboží specializovat a dodávat jej nejen na domácí trh, ale i do zahraničí. ( např. Brazílie má absolutní výhodu v pěstování kávy oproti ČR)
 • Rozdíly klimatické, přírodní nebo výrobní podmínky v různých zemích- některé státy nemají dostatek určitých výrobků nebo výrobních surovin, proto tyto komodity dovážejí ze zahraničí (česko banány). Může nastat i situace, kdy země mají přebytky své vlastní produkce nebo surovin a jsou je ochotny prodávat zahraničním zájemcům (Brazílie kávu, Saúdská Arábie ropu)
 • "Mezinárodní obchod je dobrá věc"- snižuje náklady spotřebitelů - Adam Smith
 • Dělba práce, specializace- roste produktivita
 • V 90. letech - pokud nějaká země nemá absolutní výhodu, byla předurčená k chudnutí, ale

 1. KOMPARATIVNÍ VÝHODY -(Ricardo) země dokáže vyrobit s danými zdroji některého zboží relativně více než jiné země. Existence komparativních výhod umožní zapojit se do vzájemného obchodu i státům, které nedosahují žádné absolutní výhody při výrobě ani jednoho zboží a které by tak byly z mezinárodního obchodu (založeném pouze na využití absolutních výhod) vyloučeny.( př. Domácí práce= žehlení,mytí práce= žena má absolutní výhoda=> rychleji a lépe x KOMPARACE= specializace ženy na žehlení,protože to muž neumí a muž umyje okna=> "méně škody při nehodě")-dvě činnosti vznikly rychleji
(Německá ekonomika je největším exportérem na světě)!!

ZEMĚDĚLSTVÍ
PRŮMYSL

FRANCIE
Absolutní výhoda
Absolutní výhoda
Specializace na průmysl, uvolnění zdrojů na průmysl a přenechání zemědělství Kongu (komparace)
KONGO
komparace

WTO- světová obchodní organizace
GATT- všeobecná dohoda o clech a obchodu (předchůdce WTO)
2 nevětší iniciativy=>odstraňování překážek mezinárodního obchodu
Překážky volného mezinárodního obchodu
TARIFNÍ
Cla (celní tarify) - přirážky k ceně dováženého zboží. Zvyšují ceny dovážených produktů, což snižuje ochotu spotřebitelů toto zboží nakupovat.
 • Poplatek, který je vybírán při dovozu zboží (vybírán proto, aby podpořil domácí výrobce, není zadarmo, zákazníci zaplatí víc)
 • Stanovuje se při dohodě obou států
 • Příjem rozpočtu EU
 • Exportní clo-platí ho ti, co vyvážejí ( Rusko- ropa)
 • Dumping*- uměle snížení cen, prodávají pod nákladové ceny
a) ekologický- čínské firmy nemusí dodržovat eko. Podmínky jako v Evropě
b)sociální- čínské firmy se nestarají o své zaměstnance ( soc. zab. …), ochrana evropských zaměstnanců
 • Merkantilistické důvody - určitá země se snaží zvýšit úroveň svého bohatství, snaží se zvyšovat proud peněz plynoucí na její území
 • *Antidumpingové clo - aby výrobci neprodávali za ceny pod úrovní výrobních nákladů
 • Odvetné clo - je používáno jako odpověď země, která byla postižena uvalením nějaké formy obchodní bariéry ze strany jiného státu. "oko za oko, zub za zub"
 • Clo na ochranu mladých odvětví - používáno v situaci, kdy v určité zemi se začíná budovat a rozvíjet odvětví, jež se jeví jako velmi perspektivní. Zatímco v zahraničí už stejná odvětví jsou mnohem více rozvinuta a dosahují konkurenčních výhod.
NETARIFNÍ:
 1. Hygiena-př. Dovoz čínských automobilů -> musí splnit mnoho nesplnitelných podmínek- omezení dovozu automobilů z Číny atd.
-Stanovení normy, aby to exportéři nedokázali splnit
 1. Kvóty- množstevní omezení dovážených produktů. Není z nich příjem do státního rozpočtu, jsou zaváděny z důvodu ochrany domácích výrobců, kteří jen těžko mohou čelit dovozům dotovaného zboží
 2. Prohibitivní clo - clo tak vysoké, že ekonomicky znemožňuje jakékoli dovozy nebo vývozy. Rozdíl mezi embargem a prohibitivním clem spočívá v tom, že v případě embarga se jedná o administrativní zákaz obchodu, kdežto v případě prohibitivního cla je obchod dovolen
 3. Neviditelné překážky obchodu - např. zákaz dovozu aut starších osmi let

OSTATNÍ:
Embargo - politickým zákazem zamezeno dovážet nebo vyvážet určité (nebo veškeré) statky
Celní unie - volný pohyb zboží mezi členskými zeměmi uvnitř jednotného celního území se společným celním tarifem vůči třetím zemím, navíc státy uplatňují společnou obchodní politiku vůči nečlenům
Společný trh/hospodářská unie - k volnému obchodu s výrobky a službami přibude i možnost volného pohybu výrobních faktorů (práce a kapitálu)

platebni bilance

15. května 2012 v 22:23
14.Kapitola
PLATEBNÍ BILANCE
Statistický záznam, který zobrazuje toky mezi domácí ekonomikou a zahraniční ekonomikou
Má jednotlivé účty
 • BĚŽNÝ ÚČET - export/import výrobků
-Export/import služeb
-Bilance výnosů (úroky, dividendy, reinvestované zisky,…)
 • KAPITÁLOVÝ ÚČET - fondy EU
 • FINANČNÍ ÚČET- zachycuje příliv a odliv investic ( v ČR příliv)
-portfoliové- žádný vliv na řízení ( majetkové cenné papíry, dluhové cenné papíry)
- přímé- vliv na řízení (základní kapitál a neinvestovaný zisk)
 • SALDO CHYB A OPOMENUTÍ
 • ÚČET OFICIÁLNÍCH MĚNOVÝCH REZERV- zaručí mi rovnost levé a pravé strany ( podvojné účetnictví)


Je výkazem peněžních i nepeněžních toků, statistickým účetním záznamem všech peněžních i nepeněžních operací, které se odehrají mezi subjekty určité ekonomiky a okolním světem za zvolené období (zpravidla jeden rok). Tento účetní záznam je sestaven podle pravidel podvojného účetnictví, rozlišujeme kreditní položky, které znamenají příliv aktiv do ekonomiky a debetní položky zaznamenávají odliv do okolního světa.
Platební bilance jako celek je vždy vyrovnaná, neboť součet zůstatků jejích účtů je roven nule. Souhrnný záznam, tzn. Že nezachycuje podrobně každou transakci, jsou agregovány do několika kategorií. Hlavní kategorie: běžný účet, finanční účet, účet oficiálních měnových rezerv.
Saldo - konečný součet nebo rozdíl účetních položek; konečná částka při uzávěrce účtu. Dílčí salda - zůstatky jednotlivých položek - účtů či podúčetů. Kumulativní salda jsou získána součtem dílčích sald a podávají informace o celkovém vývoji platební bilance.
J-KŘIVKA - po devalvaci (prudkém znehodnocení) se deficit na běžném účtu obvykle ještě více prohloubí a začne se vyrovnávat až o několik měsíců později.
Zabývá se exportem/importem výrobků a služeb
Ex> Im => koruna bude oslabovat(depreciace) => větší poptávka po eurech a nabídka koruny, kterou nikdo nechce
30 Kč/ eur = cizinci začnou nakupovat české výrobky a Češi se vrátí k domácím výrobkům
25 Kč/eur = opačný proces
 


ekonomocky cyklus

15. května 2012 v 22:22
EKONOMICKÝ CYKLUS
Je posloupností pravidelně se opakujících fází vzestupu, poklesu a stagnace makroekonomické aktivity. Jde o jakýsi neustálý koloběh, v jehož průběhu se jednotlivé fáze postupně vystřídají a jakmile k tomu dojde, celý proces vypuká nanovo. Fázemi ekonomického cyklu jsou: expanze (též oživení, obnova), vrchol (konjunktura, prosperita, boom), kontrakce (recese, krize) a dno (sedlo, deprese).
EXPANZE znamená, že HDP země nabývá na síle. Domácnosti ve zvýšené míře poptávají statky produkované firmami. Zaměstnanost v ekonomice roste. V expandující ekonomice se více spotřebovává, více vyrábí i více investuje.
NA VRCHOLU zvyšují se ceny produkovaných statků. Oslabuje se míra úspor. Intenzivní aktivita trhů a vysoká úroveň zaměstnanosti, mezd a cen zastírá prohlubující se ekonomické problémy.

*tvořivá destrukce-provedením destrukce se vytvoří prostor pro inovace ( pro nové věci)
**akcelerátor-viz. str. 58
-cyklus je vyvolán změnou peněz v oběhu
Q- peněžní iluze, adaptivní očekávání
KONTRAKCIje možno vnímat jako proces jakési ozdravné reakce ekonomiky na předchozí období přílišného optimismu a rozmachu spotřeby i výroby. Omezuje se investiční činnost díky rostoucí nezaměstnanosti a důsledkem postupného snižování mzdových sazeb firmami tlačenými poklesem zájmu o nabízené zboží.
Ekonomika se dostává na dno její aktivity. Nezaměstnanost je vysoká, výdaje spotřebitelů a potenciálních investorů stagnují na velmi nízké úrovni. Nízká cenová hladina, pozvolna se najímají noví pracovníci a domácnostem porostou příjmy.
Perioda ekonomického cyklu je dána počtem měsíců, které uplynou mezi "body zvratu" v průběhu cyklického pohybu (např. mezi dvěma po sobě následujícími vrcholy či dvěma sedly).
Amplituda ekonomického cyklu odpovídá počtu měsíců, které v průběhu cyklického pohybu uplynou mezi horním a dolním "bodem zvratu" (tj. mezi vrcholem a sedlem).
Procyklické chování cenové hladiny - cenová hladina bude ve fázi expanze růst a ve fázi kontrakce klesat. Díky změně agregátní poptávky.
Kontracyklicky se chová, pokud je ekonomika ve fázi kontrakce a cenová hladina se zvyšuje. Toto chování cenové hladiny padá na vrub nabídkovým změnám.
Kitchinovy cykly jsou ekonomické cykly s udávanou průměrnou periodou cca 40 měsíců. Tento krátkodobý typ cyklů je tradičně ztotožňován s opakovanými změnami v zásobách rozpracované výroby.
Juglarovy cykly mají udávanou průměrnou periodu o hodnotě 9-10 let. Tento střednědobý typ cyklů je připisován periodickým výkyvům v investicích do kapitálových statků.
Kondratěvovy cykly - neboli také "dlouhé vlny" - mají udávanou průměrnou periodicitu odpovídající cca 50 rokům. Jsou tradičně spojovány s probíhajícím technologickým pokrokem, válkami, revolucemi a obdobnými událostmi.
Ekonomický cyklus se v modelu s multiplikátorem a akcelerátorem generuje samovolně na základě interakce reálného agregátního důchodu (Y) a čistých indukovaných investic (IND), nutné je pouze počáteční jednorázové zvýšení či snížení autonomních investic v ekonomice (ΔI0). Peníze v tomto modelu nehrají aktivní roli.
Kapitálový koeficient/koeficient kapitálové náročnosti - poměr mezi hodnotou kapitálu potřebného k produkci určitého rozsahu a hodnotou této produkce. Kapitálové statky jsou používány dlouhodobě a spotřebovávají se postupně. Rozšiřování zásoby kapitálu je potřebné jen tehdy, když v ekonomice rostou výroba a důchody. Jejich růst vytváří poptávku po investicích. K tomu, aby investice klesaly, není zapotřebí, aby výroba a důchody klesaly. Stačí, když přestanou růst.


Princip akcelerace
Investice (čisté) znamenají přírůstek kapitálu (I=ΔK) a závisí: na výši kapitálového koeficientu a na míře růstu produkce:
I = K / Q * ΔQ
I - investice
K - kapitál
K/Q - kapitálový koeficient
Q - rozsah produkce
Při konstantním kapitálovém koeficientu 2 bude vztah mezi investice a produkcí:
I = 2 * ΔQ
Rozsah investic v ekonomice nezávisí na jejím produktu, nýbrž na jeho změnách, na tom, jak rychle produkce roste nebo klesá. Investice porostou jen tehdy, když se bude růst produkce zrychlovat, v důsledku čehož se bude rozšiřovat mezera mezi žádoucí a skutečnou zásobou kapitálu.
Princip akcelerace předpokládá:
 • K tomu, aby objem investic zůstal stabilní, musí produkce ekonomiky růst stabilním tempem
 • Investice klesají již v důsledku samotného zpomalení růstu produkce ekonomiky
Investice reagují na změny ve vývoji produkce přecitlivěle, že zaznamenávají mnohem větší výkyvy (fluktuace) než produkce. Někdy proto bývá princip akcelerace definován jako přehnaná reakce investic na změny v rozsahu výroby.

grafická ilustrace akceleračního principu

MONETARISTICKÝ MODEL EKONOMICKÉHO CYKLU
Monetaristé považují tržní hospodářství za poměrně vnitřně stabilní a za skutečné "viníky" cyklického kolísání mají centrální banky a jejich škodlivé zásahy zvnějšku do ekonomiky.
Hypotéza adaptivních očekávánítvrdí, že lidé vytvářejí své předpovědi budoucího dění v ekonomice na základě veškerých svých dosavadních zkušeností s chováním předvídané veličiny. Největší význam přitom připisují nejčerstvějším zkušenostem, nejméně se pak spoléhají na zkušenosti ze vzdálené minulosti.
Přírodní cyklus
Sluneční skvrny ovlivňují množství slunečního záření, což se následně projevuje ve změnách intenzity sklizně obilí a posléze ve vývoji celé ekonomiky.
Inovační model
Cyklické výkyvy ekonomické aktivity jsou komerční aplikace nových výrobních technik, logistických postupů a metod řízení, zdokonalených výrobků zkrátka inovace v nejširším slova smyslu. Inovace jsou přitom ziskově orientovanému ekonomickému systému vlastní, a tak se v tržních ekonomikách neustále střídají fáze cyklického rozmachu a útlumu.
Politicko-ekonomický cyklus- politici se snaží maximalizovat svůj užitek. Každý z politických vůdců si je dobře vědom skutečnosti, že má-li být v příštích volbách opětovně zvolen, musí se snažit zalíbit občanům. Pravicoví voliči obvykle preferují nízkou inflaci za cenu zvýšené nezaměstnanosti, zatímco levicoví voliči kladou naopak na první místo svého žebříčku hodnot nízkou nezaměstnanost.
Okunův zákon - dává do kvantitativního vztahu cyklické pohyby zaměstnanosti a agregátního výstupu. Poměr 1:3… klesne mi ekonomika o 3% pod svůj potencionální produkt, míra nezaměstanosti vzroste o 1% nad svoji přirozenou míru
Okunové mezery - společenské náklady, které s sebou nesou ekonomické cykly.
Okunova deflační mezera výstupu - pokud se skutečný agregátní výstup (či produkt) ekonomiky nachází pod úrovní potenciálního výstupu (produktu), nejsou v ekonomice využívány některé dostupné výrobní faktory. Znamená to, že je ze strany výrobců nedostatečná poptávka po práci, kapitálu a surovinových zdrojích. Existuje tedy cyklická nezaměstnanost, na finančních trzích je přebytek úspor a firmy produkují menší objem výrobků a služeb, než jsou v zásadě schopny. Obvykle dochází také k poklesu cenové hladiny.
Okunova inflační mezera výstupu - agregátní výstup (produkt) nad úrovní potenciálního výstupu (produktu), výrobní faktory jsou využívány až příliš intenzivně. Ceny výrobních faktorů prudce rostou.
Stabilizační (anticyklická) politika - má podobu expanzivních či restriktivních zásahů centrální banky a vlády. Stabilizační politika je tedy: 1) makroekonomická (monetární a fiskální)
2) poptávkově orientovaná (působí v první řadě na agregátní poptávku)
Proto bývá stabilizační politika též někdy označována jako politika "poptávkového managementu".

Teorém lokomotivy - cyklický vzestup výkonnosti jedné ekonomiky "potáhne" vzhůru výkonnost v jiných ekonomikách. Také tato mezinárodní závislost ekonomických cyklů komplikuje provádění stabilizačních politik.

ENDOGENNÍ (vnitřní) ZMĚNY
EXOGENNÍ (vnější) ZMĚNY
NABÍDKA
Schumpeterovy inovační cykly*
Přírodní vlivy
POPTÁVKA
Keynes-multiplikátor-nestabilita investic-akcelerátor**
Monetarismus
M*V= P*Q


ekonomický rust

15. května 2012 v 22:21
EKONOMICKÝ RŮST
Teorie ekonomického růstu se soustřeďují na objasnění objektivně dokumentovaného pohybu reálného HDP, jenž se v průběhu času prosazuje bez ohledu na přechodné výkyvy agregátního výstupu ekonomiky. Ve vyspělých zemích s tržním hospodářstvím je tento pohyb vzestupný.
Teorie ekonomického cyklu se zabývají příčinami nestabilního růstu či poklesu reálného HDP v čase, tedy krátkodobým kolísáním agregátního výstupu ekonomiky.
Ekonomický růst je obecně výsledkem změn v dané zemi dostupných výrobních faktorů a změn v intenzitě využití (produktivitě) těchto výrobních faktorů.
Extenzivní ekonomický růst- Reálný HDP by mohl v čase růst pouze díky postupnému zvyšování počtu pracujícího obyvatelstva a využívání většího množství půdy, nerostného resp. surovinového bohatství.
(zvýšení výrobního faktoru, zvýšení pracovní síly)
Především Indonésie, Brazílie,…
Intenzivní ekonomický růst - Reálný HDP může růst díky intenzivnějšímu využívání práce, kapitálu a půdy, byť by se množství výrobních faktorů v zemi v průběhu doby neměnilo.
(nárůst produktivity výrobního faktoru)-> vědecko-technologický pokrok (manažerské zlepšení,…)
Růst je častěji vyvolán intenzivně
MĚŘENÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU
Ek.růst = Qt - Qt-1
Qt - vyjadřuje reálný produkt v daném roce
Qt-1 - reálný produkt v předcházejícím roce
Míra ekonomického růstu - je to v procentech vyjádřena změna reálného produktu ekonomiky, k níž došlo v průběhu jednoho roku. Vypočítává se jako poměr přírůstku veličiny za jednotku času (rok) k této veličině (násobeno stem).
Tempo ek.růstu = Qt - Qt-1 / Qt-1 *100
Je-li výsledná veličina záporná a pak hovoříme o "negativním ekonomickém růstu". Rovná-li se výsledek nule, hovoříme o "nulovém růstu ekonomiky".
Bariéry růstu - nedostatek práce, deviz, investic, inovací apod. dnes nejaktuálnější je bariéra environmentální (týkající se životního prostředí ).
Neoklasický (Sollow,Swan)model ekonomického růstu je modelem kapitálové akumulace. Jeho základem je agregátní produkční funkce, která kombinuje práci (L) a reálný kapitál (K) jako vstupy a dává tyto vstupy do souvislosti s výstupem v podobě reálného agregátního produktu ekonomiky(Q). Agregátní produkt je dále ovlivňován produktivitou práce a kapitálu, jež odráží úroveň technologie dostupné v ekonomice(A).
K= K/L Q=Q/L
Q = f(K,L,A)
ZÁKON KLESAJÍCÍHO MEZNÍHO PRODUKTU
Příklad: 1)zvyšování kapitáli- obkladač- koupě řezačky (růst produktivity)
El. Řezačka (mírnější růst produktivity)
Dodatečný produkt klesá ( zanedbatelnější přírůstek)
Kapitál-> přeměněné úspory
V ekonomice, kde je málo kapitálu, roste produktivita.
Produkční funkce v neoklasickém modelu růstu - Cobbovy-Douglasovy funkce s klesajícími mezními výnosy z práce, resp. Kapitálu, a s konstantními výnosy z rozsahu.
Q = A * K1-α * Lα , kde 0˂α˂1

Pokud v neoklasickém modelu růstu bude např. docházet ke zvyšování objemu kapitálu při konstantním objemu práce, přírůstek výstupu vyvolaný kapitálovou akumulací bude stále nižší a nižší. Konstantní výnosy z rozsahu - při současném růstu objemu jednotlivých výrobních faktorů využívaných ve výrobním procesu o jednotku roste výstup ve stejné proporci, čili také o jednotku.
Relativní vyjádření vzhledem k počtu práceschopného obyvatelstva- výstup na pracovníka
q = f(k) q = Y/L, k = K/L
přírůstek kapitálu na hlavu (k) za časovou jednotku je dán rozdílem hrubých investic na hlavu (i=I/L) a amortizace (opotřebení) dosavadní kapitálové zásoby, jež je determinována mírou opotřebení δ(v %).
Δk = kt+1 - kt = it - δ*kt
Míra úspor (s) předpokládá se, že úspory obyvatelstva jsou v delším časovém horizontu firmami přeměňovány v investice.
i = s * q = s * f(k)
neoklasický model růstu bez vlivu technologického pokroku
k*,q* - představují jakési gravitační centrum ekonomiky - rovnováhu, do níž ekonomika spontánně spěje.
Stálý (stabilní) stav - ekonomika v procesu kapitálové akumulace směřuje ke stavu, kdy se již dále nemění kapitál na hlavu ani výstup na hlavu a úroveň blahobytu měřeného podílem reálného HDP na obyvatele zůstává konstantní. Každá ekonomika má svůj individuální stálý stav. Stálý stav je obecně určován - tempem růstu populace v zemi a domácí míra úspor.
Vyspělé ekonomiky porostou pomaleji než rozvojové.
Lidský kapitál-znalosti a dovednosti zaměstnanců -investice do vzdělání je podobá investicím do materiálního kapitálu. Lidský kapitál podléhá opotřebení.
Rychlý populační růst snižuje objem kapitálu připadajícího na pracovníka a tudíž jeho produktivitu. Stálý stav nastane při nižší úrovni kapitálu na hlavu a odpovídající nižší úrovni výstupu na hlavu. Prakticky vzato, země s vysokými tempy růstu populace by měly mít stálý stav nižší, než jinak podobné země s nízkými tempy populačního růstu.
Podíl úspor obyvatelstva na celkovém důchodu zvýší, pozitivně se to projeví v domácí investiční aktivitě. Země se spořivějším obyvatelstvem by měly mít stálý stav vyšší.
Technologický pokrok je jediným faktorem, který umožňuje modelové ekonomice růst i po dosažení stálého stavu. Technologické zlepšení přímo (prvotně) zvyšuje výstup na hlavu ve stálém stavu (↑q*) a nepřímo (druhotně) zvyšuje samotný stálý stav (↑k*).
Mezinárodní směnaje jedním z potenciálních zdrojů ekonomického růstu zemí.
Trvale udržitelný rozvoj - rozvoj, v rámci něhož společnost uspokojuje své současné potřeby, aniž tím omezuje možnosti příštích generací uspokojovat jejich budoucí potřeby.
Růst-> HDP
Dnešní spotřeba by neměla omezit spotřebu budoucích generací.

MAKROEKONOMICKÁ ÚLOHA STÁTU

15. května 2012 v 12:19
16.KAPITOLA
MAKROEKONOMICKÁ ÚLOHA STÁTU
Sayův zákon - nabídka si sama vytváří poptávku
Magický čtyřúhelník - zajištění cenové stability, plné zaměstnanosti, ekonomického růstu, vyrovnalosti platební bilance
Čím je plocha větší, tím byla hospodářská politika účinnější.
Skutečný magický čtyřúhelník - konstruovaný na základě skutečně dosažených makroekonomických veličin
Optimální magický čtyřúhelník - obsahuje v oblasti ekonomického růstu jako cílovou hodnotu výši potenciálního produktu ekonomiky; v oblasti nezaměstnanosti je cílovou hodnotou přirozená míra nezaměstnanosti.
O míře úspěšnosti hospodářské politiky v dané zemi se pak usuzuje z míry, v jaké se skutečný magický čtyřúhelník blíží (nebo neblíží) čtyřúhelníku optimálními.
Pentagonála cílů - stanoví-li si vláda více cílů, pak hovoříme o magických mnohoúhelnících
Index mizerie - součet míry inflace a míry nezaměstnanosti. Váha inflace a nezaměstnanosti v indexu je stejná, z čehož plyne, že vrůst míry inflace o 1% je vnímán stejně negativně jako 1% růst nezaměstnanosti.

phillipsova křivka

15. května 2012 v 12:15
8.KAPITOLA
PHILLIPSOVA KŘIVKA (PC)
Po 2. Světové válce se realizoval ekonomický vývoj ve většině vyspělejších zemích pod taktovkou keynesovských makroekonomů. Phillips v roce 1958 prokázal, že mezi mírou nezaměstnanosti a mírou nominálních mezd existuje inverzní, resp. Nepřímo úměrný vztah, který lze zobrazit klesající křivkou - Phillipsova křivka.

W = - f(u)
W - míra růstu, resp. Poklesu nominálních mezd a je funkcí míry nezaměstnanosti (u).
Nízkým hodnotám míry nezaměstnanosti odpovídá vysoká míra růstu mzdových sazeb. Vysoká zaměstnanost vyvolává poptávkové tlaky v ekonomice. Reálný produkt se svou úrovní blíží potenciálnímu produktu a zaměstnavatelé, resp.firmy usilují o získání nebo udržení pracovníků a jsou ochotni nabízet vyšší mzdy. Phillipsova křivka nepřipouští nulovou míru nezaměstnanosti.
První modifikace Phillipsovy křivky vzešla z úvah keynesovských ekonomů. Ti předpokládali, že mzdy se značnou měrou podílejí na výrobních nákladech, a tím pádem ovlivňují výši cen. Jinými slovy, mzdová inflace může vyvolat cenovou inflaci.
Π = w - h
Π - míra inflace
w - míra růstu průměrné mzdové sazby
h - míra růstu produktivity práce

Phillipsova křivka doplněná o míru inflace
Je-li nízká míra nezaměstnanosti a skutečný produkt se pohybuje na úrovni potenciálního produktu nebo jej převyšuje, vzniká tlak na zvyšování nominálních mezd, rostou výdaje domácností a tím i agregátní poptávka a následně pak cenová hladina.
Čím je Phillipsova křivka strmější (1.obrázek), tím je snížení nezaměstnanosti "vykoupeno" vyšší inflací a naopak: čím je křivka plošší(2.obrázek), tím jsou inflační náklady snížení nezaměstnanosti nižší.

Ekonomický vývoj v 60.letech a zejména pak v 70.letech 20. Století se však ubíral směrem, který potvrzoval, že na Phillipsovu křivku a na jednoduchou substituci inflace a nezaměstnanosti nelze v hospodářské politice spoléhat. Na pohyb cenové hladiny a mezd totiž začaly působit jiné faktory než jenom nezaměstnanost. Pod tlakem ekonomických změn (např.ropné šoky) a nových skutečností se názory na Phillipsovu křivku různily a objevily se její nové modifikace.
V souladu s keynesovskou orientací se na rozdíl od neoklasického přístupu vycházelo ze skutečnosti, že mzdy nereagují na změny na různých trzích tak, aby bylo dosahováno výstupu při plné zaměstnanosti. Strnulost mezd a jejich pomalé přizpůsobování s následným vlivem na pohyb cenové hladiny způsobuje:
 • Problém nedokonalých informací - pracovníci chybně považují růst svých nominálních cen v důsledku růstu cenové hladiny za růst reálných mezd - peněžní iluze
 • Koordinace - týká se způsobu, jakým firmy přizpůsobují své ceny změnám agregátní poptávky. Pokud by všechny firmy koordinovaně zvýšily ceny, pak by se ekonomika ocitla v nové rovnováze při vyšší cenové hladině. Takovýto koordinovaný postup však možný není a realizuje se velmi pomalu.
 • Efektivnostní mzdy, pracovní kontrakty nebo náklady cenových a mzdových změn. V případě efektivnostech mezd jsou firmy ochotny platit vyšší než rovnovážnou mzdu kvalitním pracovníkům s cílem si je udržet nebo stimulovat k vyšším výkonům. Pokud jde o kontrakty(smlouvy) týkající se pracovních a mzdových podmínek, ty se uzavírají na delší období, periodicky a nové smlouvy se zřídkakdy uzavírají najednou. Okamžité přizpůsobení těchto kontraktů tržním podmínkám je téměř nemožné.


  Do 60.let 20.století se předpokládalo, že změny výstupu a cenové hladiny jsou způsobeny pohyby agregátní poptávky. V 70.letech 20.století však začaly působit nabídkové šoky, zejména ropné šoky, které vyvolaly pohyby agregátní nabídky (AS) a rozšířily spektrum faktorů ovlivňujících inflaci a nezaměstnanost. K prvnímu ropnému šoku (ropný šok je situace, která je důsledkem prudkého zvýšení cen ropy na světových trzích, tento růst cen se poměrně rychle přelévá do celé ekonomiky) došlo v letech 1971-1974. Náklady firem dramaticky stouply, stoupla i cenová hladina, došlo k poklesu agregátní nabídky a ekonomika se ocitla v recesi. V důsledku ropného šoku se křivka agregátní nabídky posouvá do polohy SRAS1, čímž se zvýší cenová hladina z P0 na P1, poněvadž každý objem produkce je nyní vyráběn s vyššími náklady. Ekonomika se ocitá v recesi (v bodě E1) a roste nezaměstnanost. Důsledkem ropného či jiného nabídkového šoku bylo zvýšení jak cenové hladiny, tak nezaměstnanosti a pokles produktu, což je v rozporu s "klasickým" průběhem Phillipsovy křivky. Pokud by vlády nepřistoupily k makroekonomickým regulacím, začaly by s určitým zpožděním klesat mzdové sazby v důsledku vysoké nezaměstnanosti a ekonomika by se pravděpodobně vrátila do bodu E0, ale při nižších mzdách. Předpokládané zpětné přizpůsobení (bez vládních zásahů) by pak doprovázel jak pokles nezaměstnanosti (vzrůst výstupu z Q1 na Q), tak pokles mzdových sazeb, resp. Pohyb cenové hladiny z P1 zpět na P0, což opět zjevně nekoresponduje s výše uvedenými verzemi Phillipsovy křivky.

Akomodační politika- vláda se rozhodne razantně stimulovat fiskální nebo monetární politikou agregátní poptávku (AD).

Pokud je ekonomika postižena hyperinflací, dojde k hospodářské destabilizaci, tj.dramatický růst cenové hladiny znemožňuje ekonomickou kalkulaci a racionální rozhodování, narušuje hospodářské vztahy, může způsobit krachy firem a tím pádem zvyšovat nezaměstnanost - rostoucí Phillipsova křivka.

V rámci koncepce přirozené míry nezaměstnanosti dále platí, že dochází-li k výkyvům v ekonomice, které si vynucují uplatňování fiskální nebo monetární politiky, lze krátkodoběekonomiku ze stavu přirozené míry nezaměstnanosti vychýlit. Avšak se ekonomika automatickyvrací zpět na úroveň přirozené míry nezaměstnanosti, tj. na úroveň potencionálního produktu, jenž je s přirozenou mírou nezaměstnanosti spojován. Dlouhodobě dojde pouze ke zvýšení inflace a ekonomika stále bude tendovat k přirozené míře nezaměstnanosti. KrátkodobáPhillipsova křivka připouští vzájemnou substituci inflace a nezaměstanosti.
1.obrázek-krátkodobá, 2. Dlouhodobá

Adaptivní očekávání se stala inspirací pro novou klasickou makroekonomii a podnítila vznik teorie racionálních očekávání. Jak adaptivní tak racionální očekávání vycházejí z předpokladu, že lidé svým očekáváním budoucího ekonomického vývoje do značné míry přizpůsobují své současné chování a rozhodování a tím ovlivňují skutečný stav věcí. Adaptivní očekáváníse zakládají na minulém vývoji, vycházejí z dřívějších zkušeností a v souladu s nimi pak lidé formují své představy o budoucnosti.
Racionální očekávání jsou založena na znalosti a vyhodnocení všech současných dostupných informací o tom, jak bude pravděpodobně pokračovat vývoj v budoucnu. Teorie racionálních očekávání předpokládá, že lidé jsou schopni se poučit ze svých omylů, že nebudou dělat stále tytéž, tzv. systematické chyby. To však nevylučuje skutečnost, že někteří jedinci jsou "nepoučitelní". S adaptivním očekáváním je spojena peněžní iluze a pojem setrvačná inflace.
V krátkém období při adaptivních očekáváních lze dočasně makroekonomickou politikou ovlivňovat vzájemný vztah inflace a nezaměstnanosti. V případě, že bude uplatňována expanzivní politika, bude možné substituovat zvýšenou míru inflace poklesem míry nezaměstnanosti a naopak - restriktivní politikou lze kompenzovat pokles inflace zvýšenou nezaměstnaností. Teorie racionálních očekávání předpokládá, že ekonomické subjekty vyhodnocují všechny dostupné informace, včetně minulých zkušeností a nepodlehnou peněžní iluzi jako v případě adaptivních očekávání. Za těchto podmínek firmy v případě monetární expanze svá inflační očekávání ihned promítnou do cen, aniž by předtím investovaly a rozšiřovaly výrobu a vyvolaly tak pokles nezaměstnanosti a poté zvyšovaly mzdy svým zaměstnancům a následně pak ceny svých výrobků. Substituční vztah mezi nezaměstnaností a inflací je narušen, resp.zcela mizí a ekonomika se pohybuje na úrovni přirozené míry nezaměstnanosti při neustále rostoucí inflaci. Krátkodobá Phillipsova křivka v pojetí racionálních očekávání neexistuje, existuje pouze dlouhodobá křivka, a ta má tvar vertikály.

Podstata Lucasovy verze Phillipsovy křivky spočívá v záměrně nezaměstnanosti za reálný produkt Q na vodorovné ose a zabývá se tedy vztahem inflace a reálného produktu. Lucas je přesvědčen o neúčinnosti makroekonomické politiky v případě, že závěry této politiky jsou předem známé a racionální očekávání subjektů jsou správná. To znamená, že spotřebitelé reagují na monetární či fiskální expanzi zvýšením agregátní poptávky v potřebné míře a jsou-li jejich inflační očekávaní správná, ekonomika se z rovnováhy nevychýlí. Také výrobci pohotově reagují snížením krátkodobého výstupu a ekonomika se nevychyluje z dlouhodobé rovnováhy na úrovni potenciálního produktu. Tzv. "pravdivá" Phillipsova křivka, jakžto funkční vztah mezi inflací a nezaměstnaností, by v tomto případě byla vertikální jak v dlouhém, tak krátkém období.

what??

1. února 2009 v 13:49 | Roana |  Diář
Jsem zpět??toť otázka..chci se vrátit to ano..ale na druhou stranu už mě to psaní těch článku nenaplňuje jako předtím..ano chci zhubnout, ale nevím jestli mám čas sedět u počítače a psát bezduché články..zatím jsem ještě pořád tady..a pořad se zvažuji..asi si myslíte že jsem strašná..pořád píšu vracím se a potom se tady neukážu..to jsem prostě celá já:)

mějte se krásně..Roana:)

First day

20. ledna 2009 v 19:15 | Roana |  Diář

Ahojky,
jak se vyjádřit k prvnímu dnu??strašný..ne ohledně jídla to bylo dobrý..tento týden se uzavírají známky a mám pěknou honičku..každý den jsem zkoušená nebo píšu nějakou písemku..už to nezvládám:(doufám, že vám se daří líp a to vám taky moc přeju:)zítra bude líp
Jen pro upřesnění..já jsem doma ze školy každý den až okolo půl 4..takže můj oběd je až v půl 4, takže nemám druhou svačinu a někdy ani nevečeřím..prostě není hlad..

Snídaně:1 malý krajíc chleba, 2 pl.šunky, 1 pl.sýru, okurka
Svačina:1 krajíc chleba, 4 pl.šunky, 2 pl.sýra, paprika, banán
Oběd:1 větší brambora, 1 pl.masa, paprika
Svačina:-
Večeře:activie bílá, banán, trocha musli

Váhu budu psát asi jednou týdně..ani na ni nechci častěji stoupat..akorát mě to bude ovlivňovat...

Mějte se krásně:)pa Roana

Roana se vrací:)

20. ledna 2009 v 15:54 | Roana |  About me
Ahojky, chtěla jsem vám tady vložit obrázek, ale jaksi se mi to nepodařilo..a co ten titulek?co je na něm pravdy?uplně všechno:)jestli se vám to líbí nebo ne prostě se vracím zpět do internetového světa jako hubnoucí slečna..za tu dobu co jsem tady nebyla a hlavně za dobu vánočních prazdnin jsem přibrala na strašných 64kg..ne že bych s tím nic nedělala, ale moje marné snahy moc dlouho nevydržely..tak jsem se rozhodla vrátit sem:)můj cíl je 55-57kg uvidíme:)bude to jako předtím..budu se snažit každý den psát nějaké info o mě s jídelníčky, váhu, thinspritation, nějaké rady atd...doufám, že se vám tu bude líbit a budete sem chodit jako před rokem:)chci jen upozornit že určitě žádným způsobem nepodporuji anu.. pa Roana:)

Kam dál